>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی   
سال:1399 - دوره:12 - شماره:36


  tick  ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ -محیط برای عملکرد دانه ژنوتیپ های نخود (Cicer Arietinum L.) در اقلیم سرد ایران با روشGge بای پلات - صفحه:66-76

  tick  ارزیابی خصوصیات زراعی، فیزیولوژیکی و میزان تحمل خشکی در تعدادی از ژنوتیپ‌ های اصلاحی گندم دوروم - صفحه:117-135

  tick  ارزیابی عملکرد و برخی از صفات زراعی اکوتیپ‌های گیاه بادرشبو (Dracocephalum Moldavica L.) تحت شرایط تنش خشکی - صفحه:193-204

  tick  ارزیابی مقاومت تعدادی از ژنوتیپ های گندم نان نسبت به بیماری‌های لکه برگی سپتوریایی و بادزدگی فوزاریومی سنبله - صفحه:151-159

  tick  ارزیابی مقدماتی عملکرد، خصوصیات زراعی و واکنش به بیماری پژمردگی بوته لاین‌های کنجد در منطقه مغان - صفحه:180-192

  tick  ارزیابی میانگین عملکرد و پایداری ژنوتیپ‌های عدس با ترکیب ویژگی‌های روش‌های Ammi و Blup - صفحه:160-170

  tick  ارزیابی پاسخ بیوشیمیایی و مکانیسم دفاعی آنزیم های آنتی اکسیدان گندم زراعی به تنش شوری - صفحه:90-100

  tick  ارزیابی پایداری عملکرد دانه و اثر متقابل ژنوتیپ– محیط لاین های امید بخش جو در مناطق گرم و مرطوب کشور - صفحه:57-65

  tick  ارزیابی چند متغیره تحمل به شوری (Nacl) ژنوتیپ های جو (Hordeum Vulgar L.) - صفحه:1-8

  tick  الگوی بیان ژن های Nas1، Nas2 و Nas3 تحت تنش کمبود روی در گندم نان (Triticum Aestivum L.) - صفحه:171-179

  tick  برآورد اجزاء ژنتیکی و نحوه وارثت صفات زراعی گندم نان با استفاده از روش رگرسیونی از طریق تجزیه میانگین نسل‎ ها - صفحه:101-116

  tick  بررسی برخی صفات بیوشیمایی ارقام متحمل و حساس گندم تریتیکوم بیوتیکوم تحت تنش شوری - صفحه:216-234

  tick  بررسی تنوع فنوتیپی توده های بومی کنجد در شرایط آب و هوایی ارومیه - صفحه:30-38

  tick  بررسی روابط بین صفات ریشه‌ای با عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان تحت شرایط دیم - صفحه:136-150

  tick  بررسی عملکرد دانه، تعداد غلاف و ارتفاع بوته لاین های جدید سویا در مناطق ساری، گرگان، مغان و دزفول - صفحه:21-29

  tick  بررسی عملکرد و صفات کیفی برخی از ژنوتیپ‌های برنج (Oryza Sativa L.) - صفحه:9-20

  tick  بررسی پایداری عملکرد لاین‌های امیدبخش پنبه دیپلوئید با استفاده از روش‌های پارامتری - صفحه:47-56

  tick  تاثیر تراریزش و تیمار‌های هورمونی روی کالوس زایی و باززایی کارآمد ارقام سیب‌زمینی (Solanum Tuberosum L.) - صفحه:39-46

  tick  مدیریت کاربرد گوگرد بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد لاین امیدبخشL17 کلزا - صفحه:205-215

  tick  مطالعه تغییرات بیوشیمیایی و مولکولی چند رقم برنج ایرانی در تعامل با بیمارگر باکتریایی Xanthomonas Oryzae Pv. Oryzae عامل بیماری سوختگی برگ - صفحه:77-89
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved