>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی   
سال:1398 - دوره:11 - شماره:29


  tick  ارتباط بین ارتقاء کیفیت نانوایی با کاهش بیان ژن‌های Dx2 و Dy12 در گندم موتانت - صفحه:127-133

  tick  ارزیابی تحمل به تنش کم آبی در برخی ارقام گندم و هیبریدهای آنها با استفاده از تجزیه تشخیص کانونیکی و بای پلات ژنوتیپ × صفت - صفحه:104-116

  tick  ارزیابی روابط بین صفات زراعی و فیزیولوژیکی سویا و گروه‌بندی ژنوتیپ‌های سویا تحت تاثیر کاربرد گوگرد - صفحه:134-142

  tick  ارزیابی مورفولوژیکی و مبتنی بر نشانگر برای سنبله دهی در گندم - صفحه:153-160

  tick  ارزیابی ژنوتیپ های نخود زراعی (Cicer Arietinum L.)از نظر مقاومت به سرما در کشت پاییزه در منطقه رفسنجان - صفحه:181-192

  tick  برآورد اثرات ژنتیکی صفات مختلف کلزا از طریق تلاقی‌های لاین × تستر در شرایط تنش و عدم تنش رطوبتی - صفحه:17-28

  tick  بررسی اثر پوترسین و اسید سالیسیلیک بر برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی و آنتی‌اکسیدانی گیاه استویا (Stevia Rebaudiana B.) در شرایط شوری - صفحه:40-54

  tick  بررسی برخی خصوصیات بیوشیمیایی در تعدادی از اکوتیپ های لوبیا ‌قرمز در شرایط تنش خشکی - صفحه:55-64

  tick  بررسی تاثیر شوری روی برخی صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و کشت درون شیشه‌ای گیاه هالوفیت Salicornia Europaea - صفحه:161-168

  tick  بررسی تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شیرین بیان ایران (Glycyrrhiza Glabra) تحت تنش شوری در شرایط مزرعه - صفحه:193-201

  tick  بررسی تنوع مولکولی نواحی فاصله انداز رونویسی شونده داخلی (Its1,4) در برخی ژنوتیپ های کاهو - صفحه:29-39

  tick  بررسی تنوع و گروه‌بندی تعدادی از لاین‌های جو با استفاده از خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی - صفحه:169-180

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی ارقام گندم نان (Triticum Aestivum L.) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره - صفحه:9-16

  tick  بررسی روابط بین عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ‌های مختلف سویا (Glycine Max L.) با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره - صفحه:85-92

  tick  تجزیه بیوانفورماتیکی پروتئین‌های حاوی دُمین Arid-Phd و بررسی بیان ژن آن تحت تنش شوری در گیاه هالوفیت Aeluropus Littoralis - صفحه:143-152

  tick  تجزیه پایداری و گزینش ژنوتیپ‌های متحمل شوری جو - صفحه:93-103

  tick  شناسایی ژنوتیپ های کلزا متحمل به خشکی با استفاده از شاخص انتخاب ژنوتیپ ایده آل - صفحه:117-126

  tick  کارایی انتخاب غیرمستقیم برای بهبود عملکرد و تحمل به خشکی در جوامع حاصل از تلاقی بین گونه ای گلرنگ - صفحه:202-213

  tick  مطالعه بیان ژن های Sos در ریشه جو موتانت تحت تنش شوری - صفحه:1-8

  tick  پاسخ لاین های نوترکیب برنج ایرانی (Oryza Sativa L.) به تنش شوری در مرحله گیاهچه - صفحه:65-84
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved