>
Fa   |   Ar   |   En
   آمایش جغرافیایی فضا   
سال:1398 - دوره:9 - شماره:33


  tick  برآورد میزان فرسایش کناری رودخانه با استفاده از مدل پایداری کناره و فرسایش پای کرانه. مطالعه موردی: رودخانه لاویج شهرستان نور - صفحه:265-278

  tick  بررسی اثرات نوسازی کالبدی بر کیفیت محیط روستایی. مورد مطالعه: دهستان طوس و میان ولایت - صفحه:227-248

  tick  بررسی تاثیر جدایی‌گزینی فضایی اجتماعی گروه‌های شغلی و تحصیلی بر ساختار فضایی منطقه کلان‌شهری تهران - صفحه:249-264

  tick  بررسی تغییرات زمانی و مکانی Aod 1 و ارتباط آن با خصوصیات ابرهای سرد بر روی ایران با استفاده از داده‌های سنجش از دور سنجنده Modis - صفحه:17-30

  tick  بررسی جغرافیایی شبکه‌ریلی ایران به لحاظ پراکندگی با رویکرد آمایش سرزمین - صفحه:97-113

  tick  بررسی فضایی پادگانه‌های حوضۀ قزل‌اوزن در ارتباط با تکتونیک و تغییرات آب‌وهوایی - صفحه:61-76

  tick  تحلیل عوامل ژئومورفولوژیکی در مکانیابی مراکز نظامی دفاعی با استفاده از Anp و Gis. منطقه مورد مطالعه: پادگان‌های شهرستان‌های مرزی استان آذربایجان غربی - صفحه:77-96

  tick  تحلیل کاربری اراضی حمل و نقل درون شهری مناطق چهارگانۀ شهر کرمان با مدل Vikor و Saw - صفحه:171-184

  tick  تحلیل وضعیت تاب‌آوری شاخص‌های کالبدی مساکن شهر تبریز در برابر حوادث غیرمترقبه - صفحه:31-48

  tick  تحلیلی بر جریان‌های فضایی و شبکه منطقه‌ای در نواحی مرزی. مطالعه موردی: نواحی مرزی استان گلستان - صفحه:203-226

  tick  سنجش رضایتمندی گردشگران از کیفیت خدمات گردشگری با استفاده از مدل کانوسروکوال، مطالعۀ موردی: روستاهای دهستان سپیددشت، شهرستان خرم‌آباد، استان لرستان - صفحه:115-130

  tick  سنجش سطح آسیب پذیری مراکز جمعیتی در برابر ریسک زلزله. مطالعه موردی: شهرک سعدی منطقه 3 شهر شیراز - صفحه:131-155

  tick  سنجش میزان برخورداری شهرستان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد از شاخص‌های توسعه - صفحه:1-16

  tick  کاربرد روش جای پای اکولوژیک در ارزیابی پایداری زیست‌محیطی. مطالعه موردی: شهرستان گرگان - صفحه:157-170

  tick  مدل‌سازی تاثیرات گردشگری شهری بر کیفیت زندگی و شهر خلاق در شهر کرمانشاه - صفحه:49-60

  tick  واکاوی الگوهای همدید پویشی بارش‌های اَبَرسنگین فراگیر تابستانۀ جنوب‌شرق ایران - صفحه:185-202
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved