>
Fa   |   Ar   |   En
   آفات و بیماریهای گیاهی   
سال:1395 - دوره:84 - شماره:1


  tick  ارزیابی روابط بین مقاومت به Fusarium Oxysporum F. Sp. Melonis و برخی صفات بیوشیمیایی و مورفولوژیکی در برخی توده‌های خربزه و طالبی (Cucumis Melo) بومی ایران - صفحه:79-96

  tick  ارزیابی مقاومت نسبی واریته‌های گندم به بیماری سپتوریوز سنبله (Phaeosphaeria Nodorum) در ایران - صفحه:55-66

  tick  القا مقاومت به شته سبز هلو (Myzus Persicae) در باقلا توسط تیمارهای سالیسیلیک اسید و بتاآمینوبوتیریک اسید - صفحه:13-20

  tick  الگوی پراکنش دو گونه سن سبز Brachynema Germarii (Hemiptera: Pentatomidae) وNezara Viridula در اقلیم‌های استان کرمان - صفحه:67-78

  tick  اولین گزارش از شکسته شدن ژن مقاومت Sr31 در اردبیل توسط بیمارگر زنگ ساقه گندم (Puccinia Graminis F. Sp. Tritici) - صفحه:207-208

  tick  اولین گزارش دو گونه از جنس Temelucha (Hym.: Ichneumonidae, Cremastinae) برای ایران - صفحه:203-206

  tick  اولین گزارش شب‌پره‌ی شمشاد، Cydalima Perspectalis (Walker, 1859) (Lep.: Crambidae: Spilomelinae) از ایران - صفحه:209-211

  tick  بررسی کارایی برخی از ترکیبات آلی فرار Trichoderma Asperellum در کنترل Botrytis Cinerea، عامل کپک خاکستری توت‌فرنگی - صفحه:187-202

  tick  بررسی میزان آلودگی ارقام مختلف بادام Prunus Dulcis به سوسک شاخک بلند رزاسه Osphranteria Coerulescens Inaurata و نقش گیاهان تله در کنترل آن - صفحه:97-104

  tick  تاثیر خاکپوش‌های پلی‌اتیلنی در کاهش عوامل ویروسی مولد موزاییک در کدوییان - صفحه:21-30

  tick  تاثیر نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر مدیریت شته Brevicoryne Brassicae در مزارع کلزا - صفحه:175-186

  tick  تاثیرات متابولیکی پایریپروکسی‌فن بر تجمع بیولوژیکی منابع انرژی در سن گندم - صفحه:1-12

  tick  تحلیلی بر وضعیت بیماری ویروسی پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی - صفحه:157-174

  tick  تنوع ژنتیکی بیماری‌زایی در جدایه‌های ایرانی قارچ Mycosphaerella Graminicola با استفاده از ارقام افتراقی گندم - صفحه:43-54

  tick  ردیابی و تعیین خصوصیات مولکولی جدایه‌های ایرانی Fig Badnavirus-1 بر اساس ژن تولید کننده آنزیم پروتیاز - صفحه:119-130

  tick  سبب‌شناسی بروز لکه‏ روی میوه‏های سیب در منطقه سمیرم - صفحه:105-118

  tick  نمونه‌برداری دنباله‌ای با دقت ثابت از جمعیت حشرات کامل پسیل آسیایی مرکبات،Diaphorina Citri (Hemiptera: Psyllidae) در باغ‌های مرکبات جنوب ایران - صفحه:131-140

  tick  وقوع بیماری‌های ویروسی مهم توت‌فرنگی در استان‌های گیلان و مازندران - صفحه:31-42

  tick  پراکنش، شناسایی اختصاصی و تنوع بیماری زایی جدایه‌های Calonectria Pseudonaviculata عامل بیماری بلایت شمشاد در جنگل‌های هیرکانی - صفحه:141-156
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved