>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم دامی ایران   
سال:1396 - دوره:48 - شماره:3


  tick  برآورد و امکان‌سنجی انتخاب فراسنجه‌های ژنتیکی برای افزایش یکنواختی وزن بدن در بلدرچین ژاپنی - صفحه:371-377

  tick  بررسی بیان ژن تریپسین در بافت پانکراس جوجه‌های گوشتی تغذیه‌شده با آرد بلوط - صفحه:363-370

  tick  بررسی تاثیر تزریق تایلوزین در دورۀ خشکی بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی گاوهای شیری، پس از زایش - صفحه:379-389

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت اسب کرد ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره - صفحه:335-342

  tick  بررسی ساختار جمعیت و شناسایی نواحی تحت انتخاب در ژنگان اسب‌های کرد و عرب ایرانی - صفحه:429-438

  tick  تاثیر روش‌های مختلف فرآوری بر مولفه‌های تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای و قابلت هضم روده‌ای پروتئین خام و اسیدهای آمینۀ کنجالۀ سویا در گاوهای هلشتاین - صفحه:353-362

  tick  تاثیر سطوح مختلف رتینول استات بر سامانۀ ایمنی خروس‌های گلۀ مادر گوشتی - صفحه:313-319

  tick  تاثیر کاربرد عصارۀ ‌متانولی، عصارۀ آبی و تفالۀ ‌انگور‌ یاقوتی (V. Venifera) در مقایسۀ با پاداکسندۀ تجاری (Bht) بر شاخص‌های عملکردی، ‌ایمنی و پاداکسندگی سرم خون و جمعیت باکتریایی رودۀ کور در جوجه‌های‌ گوشتی - صفحه:439-451

  tick  تاثیر پودر دانه‌های رازیانه (Foeniculum Vulgare) و زیره (Carum Carvi) و مخمرها بر فراسنجه‌های تولید گاز، جمعیت تک‌یاختگان و فعالیت آنزیم‌های میکروبی شکمبۀ‌ گوسفند در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:399-410

  tick  تعیین شمار رکورد روز آزمون موردنیاز هر دام برای جایگزینی مدل رگرسیون تصادفی با مدل متداول دورۀ شیردهی - صفحه:391-398

  tick  فراتحلیل (متاآنالیز) داده‌های بیان ژن بافت پستان آلوده‌شده با باکتری اشریشیاکلی در گاوهای شیری - صفحه:343-352

  tick  کاربرد تابع‌های مفصل در تعیین حق بیمۀ مبتنی بر شاخص تنش گرمایی گاوهای شیری (بررسی: شهرستان دماوند) - صفحه:411-427

  tick  مقایسۀ تاثیر پادزیست محرک رشد با برخی زیست‌یار‏های داخلی و محصولات همسان وارداتی بر شاخص‏های عملکردی، اقتصادی و ریخت‏شناسی رودۀ کوچک در جوجه‏های گوشتی - صفحه:321-334

  tick  پروفایل ترانسکریپتوم یاخته‌های گرانولوزای تخمدان گاو در مراحل مختلف فولیکولوژنسیز - صفحه:463-471

  tick  پویش ژنگانی نشانه‌های انتخاب مرتبط با بیماری ورم پستان در گاو هلشتاین آلمانی - صفحه:453-461
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved