>
Fa   |   Ar   |   En
   زمین شناسی کاربردی پیشرفته   
سال:1401 - دوره:12 - شماره:4


  tick  ارزیابی آلودگی و تعیین منشا احتمالی هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (Pahs) در غبار خیابان کلان شهر کرمانشاه - صفحه:663-681

  tick  استخراج طیف کانی‌های دگرسانی در کانسار روی و سرب انگوران با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره‌ای - صفحه:709-731

  tick  استفاده از مطالعه میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌های پایدار اکسیژن و گوگرد در تعیین ژنز کانه‌زایی طلا در محدوده حصار، جنوب‌غرب میانه، شمال‌غرب ایران - صفحه:866-887

  tick  بررسی اثر ناهمگنی چینه‌ای بر توزیع تنش حاصل از فعالیت گسل‌های راندگی پنهان با استفاده از مدل‌سازی عددی - صفحه:768-786

  tick  بررسی توان مخزنی سازند سروک (سنومانین-تورونین) با تاکید بر واحدهای جریانی و تعیین ارتباط آن با رخساره‌های رسوبی این مخزن در یکی از میادین نفتی استان خوزستان، زاگرس چین خورده - صفحه:888-909

  tick  تاریخچه رسوبی حوضه گرو (بریازین-آلبین) در زاگرس چین‌خورده، لرستان: اشاره‌ای بر تحلیل رخساره‌ای، محیط‌ رسوبی و شرایط دیرینه بوم‌شناختی - صفحه:635-662

  tick  تحلیل الگوی توزیع مکانی کیفیت آب‌های زیرزمینی و تغییرات مکانی هدایت الکتریکی آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی: استان همدان) - صفحه:747-767

  tick  تحلیل شکستگی‌ها با روش سنجش از دور و اهمیت آن در مطالعات ذخایر هیدروکربوری، گروه بنگستان تاقدیس انجیر - صفحه:809-822

  tick  تخمین میزان کل کربن آلی (Toc) با استفاده از دو روش Δlogr و شبکه عصبی مصنوعی (Ann) و تعیین رخساره‌های ژئوشیمیایی سازند کژدمی در یکی از میادین جنوب غرب ایران - صفحه:732-746

  tick  تعیین گونه‌های سنگی با استفاده از روش‌های واحدهای جریانی، آنالیز خوشه‌ای گرافیکی و خوشه‌بندی میان‌مرکز فازی سازند سروک در یکی از میدان‌های نفتی فروافتادگی دزفول - صفحه:925-944

  tick  رسوب شناسی و شناسایی عوامل غنی سازی عناصر سنگین در نهشته های کم عمق سواحل چابهار - صفحه:844-865

  tick  زمین‌شناسی، کانه‌زایی، زمین‌شیمی و مراحل اسکارن‌زایی در رخداد معدنی سرب-روی قره‌داش (شمال‌باختر زنجان) - صفحه:589-616

  tick  زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های دریایی الیگوسن برش بوجان برمبنای نانوفسیل‌های آهکی (جنوب غرب کرمان، ایران مرکزی) - صفحه:910-924

  tick  شناسایی مناطق امید به وجود منابع آب کارستی کم‌ ژرفا در استان قزوین با بهره گیری از تصاویر فروسرخ گرمایی - صفحه:787-808

  tick  ضریب توزیع زیرکن/سنگ کل عناصر نادر خاکی در سنگ های اسیدی منطقه درگز، کاربردی برای تعیین فوگاسیته اکسیژن و دمای تبلور زیرکن - صفحه:823-843

  tick  کاربرد مدل‌سازی فرکتالی و دگرسانی‌های گرمابی در تفکیک آنومالی‌های Zn، Pb، Cu و ‌‌Ba در برگه 1:100000 ورچه (جنوب اراک) - صفحه:945-963

  tick  مدل‌سازی حرارتی سازند گرو (آپتین – سنومانین) به‌عنوان سازندی با پتانسیل سنگ منشا شیل های گازی در غرب کرمانشاه - صفحه:964-980

  tick  مطالعه الگوی دگرشکلی و ویژگی های جنبش شناختی در مجموعه دگرگونی گلمنده، ناحیه ساغند، ایران مرکزی - صفحه:617-634

  tick  مکانیابی اصولی دفع نخاله‌های ساختمانی شهر تبریز با تاکید بر عوامل زمین‌شناسی زیست محیطی - صفحه:682-708

  tick  پترولوژی گدازه های جوان ماکو-پلدشت؛ با نگاهی به توزیع اندازه بلورهای الیوین و حفرات - صفحه:981-1000
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved