>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم سبزی ها   
سال:1398 - دوره:3 - شماره:6


  tick  اثر سطوح مختلف آبیاری و تراکم کشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات مورفولوژیکی کنگرفرنگی (.Cynara Scolymus L) - صفحه:123-134

  tick  اثر سطوح مختلف نیتروژن و سلنیوم بر کارایی مصرف نیتروژن و برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی پیاز خوراکی (Allium Cepa L.) - صفحه:159-172

  tick  اثر هیومیک اسید بر کاهش اثرات تنش خشکی در گیاه گوجه‌فرنگی (Lycopersicum Esculentum Mill.) - صفحه:147-158

  tick  اثر گاما- آمینوبوتریک اسید در القای مقاومت به سرمازدگی در گیاهچه‌های خیار (Cucumis Sativus L) - صفحه:1-14

  tick  اثر‌ات کلش گندم، برگ نخل خرما، باگاس نیشکر و مکمل‌های آلی بر عملکرد و کیفیت قارچ صدفی - صفحه:79-92

  tick  ارزیابی تنوع فنوتیپی ژنوتیپ‌های بادمجان (Solanum Melongena L.) - صفحه:31-41

  tick  ارزیابی نتاج حاصل از تلاقی بین و درون‌گونه‌ای مارچوبه‌های ایرانی و اروپایی (Asparagus Spp.) - صفحه:15-29

  tick  ارزیابی ویژگی‌های جوانه‌زنی و تعیین دماهای کاردینال با استفاده از مدل‌های رگرسیونی در سبزی بومی چوچاق (.Eryngium Caucasicum Tratvu) - صفحه:63-77

  tick  بررسی تحمل به شوری در رقم‌های پیاز خوراکی (Allium Cepa L.) با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش - صفحه:43-61

  tick  تاثیر کود‌های آلی و باکتری‌های محرک رشد گیاه بر شاخص‌های رشد و محتوای عناصر غذایی اسفناج (Spinacea Oleracea L.) - صفحه:109-121

  tick  تاثیر متا‌سیلیکات سدیم بر کاهش آسیب‌های اکسایشی در گیاه کاهو (Lactuca Sativa Cv. Siahoo) تحت تنش سمیت منگنز - صفحه:93-107

  tick  تاثیر پلی‌آمین‌ها بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر بامیه (Abelmoschus Esculentus L.) رقم بسنطی در زمان‌ها و دماهای مختلف - صفحه:135-146
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved