>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های بین رشته ای ادبی   
سال:1401 - دوره:4 - شماره:7


  tick  بررسی رمان جای خالی سلوچ بر اساس نظریه داغ ننگ اروینگ گافمن - صفحه:79-108

  tick  بررسی روانشناسی خودکامگی در نمایشنامه‌های «طلحک و دیگران» و «قصه های میرکفن پوش» اثر بهرام بیضایی - صفحه:1-32

  tick  تحلیل دو شعر از شفیعی کدکنی با رویکرد شعرشناسی شناختی - صفحه:224-256

  tick  تحلیل نظام اداری ایران در آثار ادبی و تاریخی عصر قاجار براساس مدل سالا ریگز - صفحه:387-442

  tick  تصحیح و بازشرح بیتی از سعدی با رویکرد تلفیقی (نسخه‌پژوهی و زیبایی‌شناسی شناختی) - صفحه:109-143

  tick  خوانش سیاسی آثار گلشیری با رویکرد بینامتنیت با تکیه بر آینه‌های دردار - صفحه:186-223

  tick  روایت خرد محور و قدرت محور، بازپیوند قهرمان در قصّه‌های ایرانی - صفحه:33-78

  tick  سبک دفاعی شخصیتهای رمان کلیدر - صفحه:144-185

  tick  سوپرمن و سرمایه داری متاخر (تولید و بازتولید ایدئولوژی در روایت های ابرقهرمانی) - صفحه:326-359

  tick  مضمون شناسی آثار هنرمندان کرد «ایران، عراق، سوریه » از منظر نقد تخیلی گاستون باشلار با موضوع کرونا - صفحه:257-286

  tick  نظریۀ سیاسی استبداد منوّر در ادبیات پس از مشروطه (از 1285 ه.ش. تا 1310 ه.ش.) - صفحه:287-325

  tick  نگاهی انتقادی بر نفثه المصدور از منظر تحلیل گفتمان نورمن فرکلاف - صفحه:360-386
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved