>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های بین رشته ای ادبی   
سال:1398 - دوره:1 - شماره:2


  tick  بازآفرینی و بازخوانی شخصیت‌های تاریخی در شعر نازک الملائکه و طاهره صفارزاده - صفحه:253-291

  tick  بازنمایی فرهنگ شفاهی تهران قدیم در «بوف کور» صادق هدایت - صفحه:230-252

  tick  بررسی تطبیقی مکانیسم‏ های دفاعی در شعر ابوالعلاء معری و شوریده شیرازی - صفحه:45-73

  tick  تحلیل روان‌شناختی شخصیت کودکان در داستان‌های هوشنگ مرادی کرمانی براساس نظریه‌ی کارن هورنای - صفحه:28-44

  tick  تحلیل زیبایی شناختی دریافت اشیاء روزمره در متون ادبی از منظر هانس روبرت یاوس - صفحه:74-102

  tick  تحلیل شخصیت در رمان جای خالی سلوچ بر اساس نظریۀ تکالیف سوگ «وردن» - صفحه:146-176

  tick  تحلیل شعرعارف قزوینی از دیدگاه نظریه زیبایی‌شناسی انتقادی - صفحه:125-145

  tick  خوانش جرم شناسانه آثار سعدی در حوزه کجروی کودک و نوجوان - صفحه:1-27

  tick  کارکردهای کمال الدین بهزاد با توجه به نگاره های وی در دوره تیموری بر اساس گفتمان روایی ژپ لینت ولت - صفحه:103-124

  tick  نگاهی به شخصیتهای رمان کلیدر دولت آبادی براساس مفاهیم احساس کهتری، جبران و برتری جویی در نظریه آدلر - صفحه:207-229

  tick  نگاهی به پارادایم قدسی در فلسفه ادبیات و هنر معاصر ایران - صفحه:177-206
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved