>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم مراقبتی نظامی   
سال:1399 - دوره:7 - شماره:4


  tick  بررسی تاثیر برخی از متغیرهای جمعیت شناختی بر تصویر ذهنی از بدن دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان - صفحه:373-380

  tick  بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل بزنف بر مهارت روابط بین فردی بانوان دانشجو با همسرانشان - صفحه:361-372

  tick  بررسی مولکولار گونه‌های لیشمانیازیس جلدی بین سربازان با زخم‌های پوستی در پادگان شهر زاهدان، ایران - صفحه:310-318

  tick  تاثیر برنامه مراقبت معنوی مبتنی بر قلب سلیم بر کیفیت خواب جانبازان - صفحه:301-309

  tick  زمان واکنش در حل مسئله خلاقانه و نقش هیجان بر آن در کارکنان وظیفه یک دانشگاه نظامی - صفحه:351-360

  tick  طراحی الگوی مدیریت یادگیری سازمانی پرستاران - صفحه:381-393

  tick  مقایسه اثر بخشی دو روش آموزش چندرسانه‌ای و سخنرانی بر دانش پرستاران نظامی در تریاژ مصدومین در بلایای بیولوژیک - صفحه:319-329

  tick  مقایسه‌ی تاثیر آموزش از طریق برگزاری کارگاه و آموزش از طریق ارائه محتوای آموزشی غیرحضوری بر میزان آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران در زمینه تزریقات ایمن در بخش‌های اورژانس بیمارستان‌های منتخب آجا - صفحه:340-350

  tick  همبستگی تجربه معنوی روزانه با سطح سلامت معنوی در اساتید دانشگاه‌های نظامی (تجربه معنوی و سلامت معنوی) - صفحه:330-339
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved