>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل بزنف بر مهارت روابط بین فردی بانوان دانشجو با همسرانشان  
   
نویسنده غفرانی حلیمه ,یاوری مهری ,مرادی مریم ,عمادزاده علی
منبع علوم مراقبتي نظامي - 1400 - دوره : 7 - شماره : 4 - صفحه:361 -372
چکیده    مقدمه: مهارت روابط بین فردی یکی از مهارت‌های اساسی زندگی انسان‌ها می‌باشد و روابط زوجین از مهمترین روابط بین فردی است. نداشتن و به کار نبردن مهارت‌های ارتباطی عامل مهم مشکلات زناشویی و تهدید جدی برای بقاء خانواده به شمار می‌آید.هدف: مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل بزنف بر مهارت روابط بین فردی بانوان دانشجو با همسرانشان انجام شده است.مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر مطالعه نیمه تجربی بر روی 60 نفر از دانشجویان متاهل زن دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 97-96 می‌باشد که به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. گروه مداخله در آموزش روابط بین فردی بر اساس سازه‌های مدل بزنف طی 2 کارگاه 4 ساعته شرکت کردند و در گروه کنترل مداخله‌ای صورت نگرفت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌های دموگرافیک، مهارت ارتباطی کویین دام و پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر سازه‌های مدل بزنف بود. اطلاعات در دو مرحله قبل و 4 هفته پس از اجرای آموزش جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزار spss نسخه 18 و آزمون‌های آماری تی مستقل و تی زوجی، آنالیز و تحلیل شد سطح معناداری کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد.یافته‌ها: آزمون‌های آماری نشان داد سن بانوان دانشجوی مورد مطالعه در گروه مداخله 5/2 ±28/2 و در گروه کنترل 4/3 ± 29/3 سال بود که همگن بودند. تفاوت میانگین نمره کل مهارت‌های ارتباطی بعد نسبت به قبل از مداخله در گروه مداخله 12/8 ±0/13 افزایش و در گروه کنترل 4/1 ±1/7 افزایش داشت و آزمون تی مستقل این تفاوت را معنی‌دار نشان داد (0/001>‌p).بحث و نتیجه‌گیری: آموزش مبتنی بر مدل بزنف منجر به ارتقاء مهارت روابط بین فردی بانوان دانشجو با همسرانشان می‌شود، لذا، کاربرد گسترده آن در بانوان متاهل با هدف ارتقاء مهارت‌های روابط بین فردی با همسرانشان در راستای ارتقاء سلامت خانواده توصیه می‌گردد.
کلیدواژه آموزش، متاهلین، مدل بزنف، مهارت‌های اجتماعی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی مشهد, دانشکده پرستاری و مامایی, گروه سلامت جامعه, ایران, دانشگاه علوم پزشکی مشهد, مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی مشهد, مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی مشهد, دانشکده پزشکی, گروه آموزش پزشکی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved