>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر برنامه مراقبت معنوی مبتنی بر قلب سلیم بر کیفیت خواب جانبازان  
   
نویسنده وظیفه دوست نظامی مژده ,خالوباقری عیش آبادی الهام ,صادقی مائده ,حجتی حمید
منبع علوم مراقبتي نظامي - 1400 - دوره : 7 - شماره : 4 - صفحه:301 -309
چکیده    مقدمه: اختلال خواب یکی از مشکلات رایج در جانبازان استرس پس از سانحه جنگی می باشد. معنویت به عنوان یکی از ابعاد بهداشت روان نقش مهمی در پیامدهای جسمی، روانی و اجتماعی ناشی از این اختلال دارد.هدف: این مطالعه با هدف بررسی تاثیر برنامه آموزشی مراقبت معنوی مبتنی بر قلب سلیم بر کیفیت خواب جانبازان انجام شد.مواد و روش‌ها: این مطالعه نیمه تجربی بر روی 60 نفر از جانبازان مراجعه کننده به یک بیمارستان منتخب نظامی در شهر مشهد در سال 1398 انجام شده است. نمونه گیری به‌ صورت غیر تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل انجام شد. گروه آزمون برنامه آموزشی مراقبت معنوی مبتنی بر قلب سلیم را در 5 جلسه 60-45 دقیقه ای در طول 5 هفته دریافت نمودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمعیت شناختی و مقیاس کیفیت خواب پترزبورگ (psqi) جمع آوری و در نرم افزار spss نسخه 20 تحلیل گردید، سپس با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل، تی زوجی در سطح معنی داری 0/05>p تجزیه تحلیل شد. یافته ها: میزان کیفیت خواب جانبازان قبل از مداخله در گروه آزمون (3/27 ±13/03) و کنترل (3/2 ±12/83) بود که از نظر آماری اختلاف معنی داری نداشت (0/8=p). ولی بعد از مداخله میانگین کیفیت خواب جانبازان در گروه آزمون (2/63 ±11/13) و کنترل (3/51 ±13) بود که از نظر آماری اختلاف آماری معنی داری داشت (0/023=p) به طوری که 6 درصد تغییرات پس آزمون به دلیل تاثیر مداخله بود (0/06=eta، 0/02=p).بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، اختلال استرس پس از سانحه نقش معنی داری در کیفیت خواب جانبازان داشته است. لذا، لازم است اقدامات پیشگیرانه و درمانی به منظور بالا بردن کیفیت خواب جانبازان مورد توجه برنامه ریزان و مدیران بهداشتی و همچنین پزشکان مرتبط قرار گیرد.
کلیدواژه جانبازان، قلب سلیم، کیفیت خواب، مراقبت معنوی
آدرس بیمارستان 550 ارتش، بهداشت و درمان نزاجا, ایران, دانشگاه علوم پزشکی, بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع), ایران, دانشگاه علوم پزشکی, دانشکده پرستاری, بیمارستان رازی قائمشهر, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول, گروه پرستاری, ایران
پست الکترونیکی h_hojjati@aliabadiau.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved