>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی مولکولار گونه‌های لیشمانیازیس جلدی بین سربازان با زخم‌های پوستی در پادگان شهر زاهدان، ایران  
   
نویسنده سکندرپور سینا ,شاددل مینو ,اسدی زهرا سادات
منبع علوم مراقبتي نظامي - 1400 - دوره : 7 - شماره : 4 - صفحه:310 -318
چکیده    مقدمه: لیشمانیازیس جلدی یکی از بیماری‌های مهم انگلی مشترک بین انسان و حیوان در جهان و کشور ایران است. این بیماری در یگان‌های نظامی دارای اهمیت است و پیشگیری از آن در زمان صلح و پیش بینی آن در زمان جنگ ضرورت دارد.هدف: پژوهش حاضر جهت بررسی مولکولار لیشمانیازیس جلدی در سربازان دارای ضایعات مشکوک پوستی به روش پارازیتولوژی و مولکولی و تعیین حساسیت و ویژگی در پادگان شهر زاهدان در سال 1398، طراحی و اجرا شد.مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی، 145 نفر از سربازانی که دارای زخم پوستی مشکوک بودند، از نظر وجود عامل لیشمانیا مورد بررسی قرار گرفتند. از هرکدام از زخم‌ها، نمونه ‌تهیه شد و مورد بررسی میکروسکوپی و مولکولی قرار گرفت. از آمار توصیفی و تحلیلی و نرم‌افزار spss جهت تحلیل بهره گرفته شد. سطح معنی‌داری کمتر از 0.5 معنی‌دار تلقی گردید.یافته‌ها: در این بررسی، 91 درصد ضایعات از نظر لیشمانیازیس جلدی مثبت بودند. حساسیت روش مولکولی و پارازیتولوژی به ترتیب 90 و 51 درصد، ارزش اخباری منفی روش مولکولی و پارازیتولوژی به ترتیب 50 و 17 درصد و کارایی روش مولکولی و پارازیتولوژی به ترتیب 91 و 55 درصد بود و فراوانی گونه لیشمانیا تروپیکا 57 درصد بود.بحث و نتیجه‌گیری: درصد فراوانی لیشمانیازیس جلدی در بین سربازان پادگان شهر زاهدان با زخم پوستی، بالا است. روش مولکولی در تشخیص انگل لیشمانیا دارای برتری نسبی و عملکرد احتمالی بیشتر بود و گونه‌ی غالب در منطقه‌ی مورد مطالعه لیشمانیا تروپیکا بود.
کلیدواژه جلدی، زاهدان، سربازان، لیشمانیازیس
آدرس دانشگاه علوم پزشکی آجا, دانشکده پزشکی, گروه انگل شناسی و قارچ شناسی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی آجا, دانشکده پزشکی, گروه انگل شناسی و قارچ شناسی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی آجا, دانشکده پزشکی, گروه بهداشت و سلامت, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved