>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه‌ی تاثیر آموزش از طریق برگزاری کارگاه و آموزش از طریق ارائه محتوای آموزشی غیرحضوری بر میزان آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران در زمینه تزریقات ایمن در بخش‌های اورژانس بیمارستان‌های منتخب آجا  
   
نویسنده جعفری عباس ,کلروزی فاطمه ,حبیبی هنگامه ,پیشگوئی امیر حسین
منبع علوم مراقبتي نظامي - 1400 - دوره : 7 - شماره : 4 - صفحه:340 -350
چکیده    مقدمه: تزریق ایمن به عنوان بخشی از مراقبت با کیفیت و امن، یکی از روش‌های رایج در تجویز داروها می‌باشد که در صورت عدم رعایت استانداردهای ایمنی، خطرات زیادی را متوجه گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت می‌نماید.هدف: مطالعه حاضر با هدف مقایسه‌ی اثر آموزش از طریق برگزاری کارگاه و آموزش از طریق ارائه محتوای آموزشی غیرحضوری بر میزان آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران اورژانس بیمارستان‌های منتخب آجا در مورد تزریقات ایمن انجام شده است.مواد و روش‌ها: این مطالعه نیمه تجربی پیش پس آزمون در سال 98-1399 بر روی 46 پرستار شاغل در بخش اورژانس بیمارستان‌های منتخب آجا واقع در تهران انجام شد. نمونه‌ها به صورت تصادفی در دو گروه کارگاه و آموزش غیر حضوری قرار گرفتند. تاثیر آموزش به این دو روش، قبل، بعد و یک ماه بعد از انجام مداخله بررسی شد. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه آگاهی، نگرش و چک لیست مشاهده‌ای عملکرد، محقق ساخته بود. داده‌ها در نرم‌افزار spss نسخه 23 با استفاده از آزمون‌های توصیفی و استنباطی در سطح معناداری کمتر از 0/05 تحلیل شدند.یافته‌ها: بین میزان آگاهی و نگرش دو گروه، قبل از انجام مداخله و بعد از آن، تفاوت معناداری مشاهده نشد (0/05<‌p). بین میزان عملکرد دو گروه، قبل از انجام مداخله تفاوت معناداری دیده نشد (0/05<‌p) ولی پس از مداخله، نمره عملکرد در گروه آموزش کارگاهی به طور معنادار کمتر از نمره گروه دیگر بود (0/05‌>p). بین عملکرد دو گروه، یک ماه بعد از مداخله نیز تفاوت معناداری وجود نداشت (0/05‌
کلیدواژه آگاهی، آموزش، ایمن، اورژانس، پرستاران، تزریق، عملکرد، غیرحضوری، کارگاه، نگرش
آدرس دانشگاه علوم پزشکی آجا, دانشکده پرستاری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی آجا, دانشکده پرستاری, گروه پرستاری مراقبت ویژه, ایران, دانشگاه علوم پزشکی آجا, گروه پرستاری اورژانس, ایران, دانشگاه علوم پزشکی آجا, دانشکده پرستاری, گروه پرستاری مراقبت ویژه, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved