>
Fa   |   Ar   |   En
   سلامت روان کودک   
سال:1400 - دوره:8 - شماره:1


  tick  اثر آموزش ایمن‌سازی روانی در برابر تنیدگی بر تنظیم شناختی هیجان و مشکلات روان‌شناختی مادران کودکان نابینا - صفحه:27-42

  tick  اثربخشی بازی‌درمانی والد محور بر پرخاشگری و علائم اختلال نافرمانی مقابله‌ای - صفحه:126-140

  tick  اثربخشی حساسیت زدایی منظم و خودتنظیمی بر وابستگی دانش آموزان به اینترنت - صفحه:97-109

  tick  ارائه مدل ارتقاء مهارت‌های اجتماعی کودکان بر اساس نقش مولفه‌های زبان بیانی با میانجی‌گری نظریه ذهن - صفحه:110-125

  tick  الگوی ساختاری مهارت‌ ‌اجتماعی کودکان با ناتوانی‌های یادگیری بر اساس سبک‌های ‌دلبستگی با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی - صفحه:1-13

  tick  برنامه توسعه حرفه ای آموزش معلمان بر اساس تمرینات مبتنی بر شواهد برای دانش آموزان با اختلال طیف اوتیسم : مطالعه مروری نظام مند - صفحه:43-60

  tick  تاثیر آموزش مهارت‌‌های پرورش کودک متفکر به والدین بر تاب‌آوری و راهبردهای ‌مقابله‌ای کودکان با سطح سازش‌یافتگی پایین - صفحه:175-192

  tick  تعیین نقش میانجی معنای تحصیلی در رابطه بین خوش بینی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان - صفحه:14-26

  tick  رابطه ارضای نیازهای اساسی روان‌شناختی با بهزیستی روان‌شناختی در دانش‌آموزان دختر: نقش میانجی خودکارآمدپنداری - صفحه:80-96

  tick  رابطه اعتیاد به بازی های رایانه ای با اختلال خواب در کودکان پیش دبستانی با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی ارتباط با والدین - صفحه:61-79

  tick  پیش بینی خودتنظیمی یادگیری بر اساس باورهای انگیزشی، باورهای هوشی، و ادراک دانش آموزان مدارس تیزهوشان از جوّ کلاس درس: نقش میانجی خودکارآمدپنداری و اهداف پیشرفت - صفحه:155-174

  tick  پیش‌بینی میزان خطرپذیری دانش آموزان دختر بر اساس نیازهای اساسی روان‌شناختی و تنظیم هیجان - صفحه:141-154
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved