>
Fa   |   Ar   |   En
   آموزش پرستاری   
سال:1400 - دوره:10 - شماره:5


  tick  ارتباط بین سواد سلامت با کیفیت زندگی سالمندان مقیم در آسایشگاه های استان گیلان - صفحه:78-85

  tick  بررسی ارتباط بین روابط بین نسلی و حمایت اجتماعی بر توانایی خودمراقبتی در سالمندان مبتلا به بیماری مزمن - صفحه:11-21

  tick  بررسی تاثیر بسته آموزش ترکیبی پیشگیری از کم خونی فقر آهن بر آگاهی ,نگرش وعملکرد دختران نوجوان - صفحه:1-10

  tick  مقایسه اثربخشی آموزش مهارتهای مثبت اندیشی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودپنداره دانش آموزان دختر کمرو - صفحه:67-77

  tick  مقایسه برنامه درسی دوره کارشناسی رشته پرستاری در ایران و دانشگاه Ucb کانادا: یک مطالعه تطبیقی - صفحه:32-41

  tick  مقایسه تطبیقی آموزش بهداشت مدارس ابتدایی در کشورهای ایران، کره جنوبی و ژاپن - صفحه:53-66

  tick  مقایسه دو روش ارزشیابی تکوینی بر رضایتمندی و یادگیری مهارتهای بالینی در دانشجویان پرستاری - صفحه:42-52

  tick  میزان رضایتمندی بیماران از مراقبت های پرستاری در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهر بیرجند1398 - صفحه:22-31
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved