>
Fa   |   Ar   |   En
   آموزش پرستاری   
سال:1399 - دوره:9 - شماره:4


  tick  اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سخت رویی روانشناختی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دختر پرستاری - صفحه:1-10

  tick  اثربخشی آموزش روان‌درمانی مثبت‌گرا بر امیدواری و بهزیستی روان‌شناختی همسران جانبازان - صفحه:22-30

  tick  اثربخشی آموزش شیوه‌های حل مساله گروهی بر اخلاق تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان - صفحه:31-40

  tick  ارتباط دیسترس اخلاقی با مراقبت پرستاری ایمن در پرستاران بخش های اورژانس - صفحه:11-21

  tick  بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان سازگاری زناشویی و نگرش‌های ناکارآمد دانشجویان متاهل - صفحه:72-80

  tick  بررسی تاثیر آموزش به بیمار و پیگیری تلفنی توسط پرستار (تله نرسینگ) بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به صرع - صفحه:62-71

  tick  تاثیر رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی بر تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی - صفحه:52-61

  tick  مدل یابی معادلات ساختاری رابطه خودکارآمدی و تعهد تحصیلی با نقش میانجی انگیزه پیشرفت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی - صفحه:41-51
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved