>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت بر آموزش سازمان ها   
سال:1394 - دوره:4 - شماره:1


  tick  آسیب شناسی فرهنگ مدرسه بر اساس چهارچوب ارزش های رقابتی (مطالعه موردی) - صفحه:9-41

  tick  ارزیابی مدیران مدارس از بسترهای نهادینه سازی نوآوری سازمانی مطالعه موردی دبیرستان های شهرکرمانشاه - صفحه:43-71

  tick  بررسی تاثیر جو سازمانی نوآورانه ادراکی بر خودکارآمدی خلاّق و رفتار نوآورانه دانشجو- معلمان با استفاده از مدلیابی معادلات ساختاری - صفحه:103-125

  tick  بررسی ‌تاثیر سرمایه فرهنگی و سرمایه فکری بر بهره‌‌وری نیروی انسانی با نقش میانجیگری مسیولیت‌پذیری اجتماعی - صفحه:73-102

  tick  تعهدسازمانی، بهعنوان متغیر میانجی روابط حلقوی عدالت سازمانی، رفتارشهروندی سازمانی، اعتماد سازمانی و حمایت سازمانی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد مشهد) - صفحه:183-205

  tick  سنجش سطح اعتماد الکترونیک مدارس با استفاده از مدل گسترش عملکرد کیفیت - صفحه:163-182

  tick  کاربست رویکرد حل مسیله در ارزشیابی کیفیت برنامه‌‌های درسی در آموزش عالی: تدوین نشانگان، و ارزشیابی برنامه درسی رشته مدیریت آموزشی - صفحه:127-161
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved