>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای سلولی و ملکولی   
سال:1394 - دوره:28 - شماره:2


  tick  اثرات عصاره آبی و اتانولی گل محمدی (Rosa Damascena Mill L.) بر علیه سلول‌های سرطانی معده انسان - صفحه:299-309

  tick  انتقال Tdna وایجاد گیاه تراریخت داتوره (Datura Metel L.) - صفحه:310-317

  tick  بررسی نحوه تاثیر جهش ها بر غیر فعال شدن آنزیم پیرازین آمیداز با شبیه سازی دینامیک مولکولی - صفحه:266-278

  tick  بهینه سازی شرایط بیان آنزیم کیتیناز42 کایمری در میزبان پروکاریوتی و مقایسه فعالیت آن با آنزیم کیتیناز42 - صفحه:279-289

  tick  بهینه سازی منبع ازت و میزان اکسیژن محلول برای تولید همزمان اتانول و زایلیتول در کشت همزمان دو مخمر Saccharomyces Cerevisiae و Candida Tropicalis - صفحه:237-249

  tick  تنوع و تمایز ژنتیکی جمعیت های توس (Betula Pendula) ایران، با استفاده از چند شکلی Dnaی سه ناحیه (Cd، Dt و K1k2) ژنوم کلروپلاستی - صفحه:191-201

  tick  تنوع ژنتیکی جمعیت نزد گونه های جنس Rattus در شهر تهران - صفحه:223-236

  tick  خالص سازی وتعیین خصوصیات کینتیکی آنزیم آسپاراژیناز در باکتری Serratia Marcescens - صفحه:145-153

  tick  شرایط استخراج روی توان آنتی اکسیدانی و ترکیب بیوشیمیایی آرتیمیزیا آفسنطین - صفحه:250-256

  tick  طراحی ترکیبات کرومنی جدید با فعالیت ضد سرطانی و بررسی چگونگی میانکنش آنها با توبولین به روش داکینگ مولکولی - صفحه:178-190

  tick  قارچ ها به عنوان یکی از عوامل فرسودگی زیستی بنای سنگی پاسارگاد - صفحه:290-298

  tick  کلونینگ، بیان و تعیین خصوصیات لیپاز کایمریک باسیلوس ترموکاتنولاتوس در باکتری Escherichia Coli - صفحه:202-210

  tick  مخمر پیکیا پاستوریس: ابزار آزمایشگاهی مناسب برای تولید پروتئین های نوترکیب - صفحه:154-177

  tick  مطالعه توالی، خاصیت آنتی‌ژنی و ساختار سه بعدی پروتئین های غیراختصاصی ناقل لیپید2 در برنج ایرانی: ارزیابی بیوانفورماتیکی - صفحه:211-222

  tick  همسانه سازی و بررسی بیان ژن متالوتیونین Smta در باکتری اشریشیا کلی به منظور جذب فلزات سنگین - صفحه:257-265
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved