>
Fa   |   Ar   |   En
   همسانه سازی و بررسی بیان ژن متالوتیونین smta در باکتری اشریشیا کلی به منظور جذب فلزات سنگین  
   
نویسنده صفار بهناز ,مبینی دهکردی محسن ,پولادیان محسن
منبع پژوهشهاي سلولي و ملكولي - 1394 - دوره : 28 - شماره : 2 - صفحه:257 -265
چکیده    یکی از راه های جذب فلزات سنگین علاوه بر روش های شیمیایی و فیزیکی، استفاده از فرآورده‌های زیستی می باشد. یکی از این فرآورده ها، پروتئین های جاذب فلزات سنگین مانند متالوتیونین می باشد.هدف: هدف از این مطالعه، همسانه‌سازی ژن متالوتیونین smta از سیانوباکتری سینکوکوس ایلانگاتوس سویه pcc7942 ، بیان و بررسی جذب فلز توسط آن می‌باشد.روش‌ها: ژن smta در ناقل همسانه‌سازیt/a ، همسانه‌سازی و در باکتری e.coli (dh5α)تراریخت شد. صحت تراریختی با colonypcr بررسی شد. سپس ژن مورد نظر به داخل ناقل بیانی pet15b زیرهمسانه سازی و در باکتری e.coli (bl21) تراریخت گردید. صحت تراریختی با بررسی الگوی هضم آنزیمی و تعیین توالی تایید گردید. القای بیان ژن توسط iptg انجام شد و بیان پروتئین توسط تریس‌تریسین sdspageو وسترن بلات بررسی شد. بررسی جذب یون کادمیم توسط پروتئین توسط دستگاه جذب اتمی صورت گرفت.نتایج: نتایج توالی‌یابی، صحت تراریختی را تائید کرد. بیان پروتئین تولید شده با روش های sdspageو وسترن بلات تایید گردید. بررسی جذب فلز نشان داد که یک میلی گرم پروتئین smta می تواند به میزان 28 نانو مول یون کادمیم را جذب نماید.
کلیدواژه متالوتیونین، smta، جذب فلزات سنگین
آدرس دانشگاه شهرکرد, پژوهشکده زیست فناوری, ایران, دانشگاه شهرکرد, دانشکده علوم, گروه ژنتیک, ایران, دانشگاه شهرکرد, دانشکده علوم, گروه ژنتیک, ایران
پست الکترونیکی mohsen.pooladian@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved