>
Fa   |   Ar   |   En
   تنوع و تمایز ژنتیکی جمعیت های توس (betula pendula) ایران، با استفاده از چند شکلی dnaی سه ناحیه (cd، dt و k1k2) ژنوم کلروپلاستی  
   
نویسنده حسین زاده کلاگر اباصلت ,فلاح فاطمه ,یوسف زاده حامد
منبع پژوهشهاي سلولي و ملكولي - 1394 - دوره : 28 - شماره : 2 - صفحه:191 -201
چکیده    تنوع ژنتیکی توس (betula pendula)، که یک گونه ارزشمند دارویی و در معرض خطر انقراض است، در سطح اندک جمعیت های باقیمانده از آن در نیمرخ شمالی ایران شامل: مارمیشو، سیاه مرزکوه، سنگده و شهرستانک، با استفاده از پلی مورفیسم dnaی کلروپلاستی سه منطقه 3800، 1800 و 2700 جفت بازی و تکنیک pcrrflp مطالعه شد. این مناطق به ترتیب cd ، dt و k1k2 نامیده می شوند. درصد جایگاه پلی مورفیک، هتروزیگوتی مورد انتظار (he) و شاخص شانون (i) در چهار جمعیت، به ترتیب برابر با 51/24 درصد، 096/0و 14/0 محاسبه شد. آنالیز واریانس مولکولی نیز نشان داد که 66 درصد از کل تنوع مربوط به درون جمعیت ها و 34 درصد آن بین جمعیتی است. محاسبه شاخص تمایز ژنتیکی (206/0=gst )، تمایز بالای جمعیت‌های توس از یکدیگر را نشان داد. مقایسه دو به دو میزان تمایز ژنتیکی جمعیت‌ها از یکدیگر نشان داد که جمعیت مارمیشو بیشترین تمایز را از سایر جمعیت ها نشان داد. برآورد میزان جریان ژنی بین جمعیت‌ها حاکی از وقوع رانش ژنتیکی بین آنها است (96/0= nm.) همچنین نتایج آزمون مانتل همبستگی معنی‌داری (77%=r ) را بین تمایز ژنتیکی جمعیت و فاصله جغرافیایی آنها از یکدیگر نشان داد. نتایج تحقیق حاضر وقوع رانش ژنتیکی در جمعیت های توس ایران و خطر در معرض انقراض بودن این گونه را تایید می کند. که به‌کارگیری راهکاری سریع و مناسب برای حفاظت آن را تاکید می نماید.
کلیدواژه توس، رانش ژنتیکی، dnaی کلروپلاستی، betula pendula، touch-down pcr
آدرس دانشگاه مازندران, دانشکده علوم پایه, گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی, ایران, دانشگاه مازندران, دانشکده علوم پایه, گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده منابع طبیعی, گروه جنگلداری, ایران
پست الکترونیکی hamed_seraj20@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved