>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه توالی، خاصیت آنتی‌ژنی و ساختار سه بعدی پروتئین های غیراختصاصی ناقل لیپید2 در برنج ایرانی: ارزیابی بیوانفورماتیکی  
   
نویسنده درویشی فاطمه زهرا ,میراولیائی مهران ,امام زاده رحمان ,متولی باشی مجید ,نظری محبوبه
منبع پژوهشهاي سلولي و ملكولي - 1394 - دوره : 28 - شماره : 2 - صفحه:211 -222
چکیده    پروتئین‌های غیراختصاصی ناقل لیپید 2(nsltp2) یکی از اعضای خانواده پرولامین‌ها هستند که به‌ دلیل ساختار ویژه خود توانایی انتقال ترکیبات لیپوفیل مختلفی را دارند. با وجود مزیت‌های نسبی پروتئین ltp2 در انتقال دارو، خاصیت آلرژنی این پروتئین‌ها نیز گزارش شده است. هدف مطالعه حاضر بررسی توالی و ساختار پروتئین nsltp2 برنج ایرانی و نیز بهبود برخی از ویژگی های آن برای استفاده در سیستم‌های تحویل دارو، توسط ابزارهای بیوانفورماتیک است. مقایسه توالی‌ پروتئین های nsltp2 انواع برنج، حداقل 51% شباهت بین گونه‌های مختلف را نشان می‌دهد. بر اساس ارزیابی های فیلوژنی مشخص شد که بیشترین شباهت بین توالی ژن این پروتئین با گونه ژاپنی (accession no. np 0011048723.1) وجود دارد. موتیف‌ها و جایگاه‌های مختلف nsltp2 برنج ایرانی با کمک آنالیز توالی به دست آمد. همچنین مطالعات بیوانفورماتیکی نشان دهنده 4 جایگاه‌ با خاصیت‌ شبه‌آنتی‌ژنی است که 3 عدد آن بعد از تغییرات پس‌ از ترجمه‌ باقی می‌ماند و حضور آنها می‌تواند خاصیت آلرژنی این پروتئین‌ها را توجیه کند. همچنین، بررسی توالی دو گونه ژاپنی و ایرانی موید این است که اسیدهای آمینه شرکت کننده در جایگاه فعال، بهطورکامل حفاظت شده است. به‌منظور مطالعه تاثیر حذف توالی‌های آلرژن بر تمایل به لیگاندهای هیدروفوب، از روش مدل‌سازی در راستای تعیین ساختار، استفاده گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در صورت اعمال تغییراتی در توالی و حذف بخش‌های آلرژن nsltp2، احتمالا می‌توان بازده پروتئین را در سیستم‌های تحویل دارو افزایش داد.
کلیدواژه مدل‌سازی براساس تشابه، دارورسانی، آلرژن، nsltp2
آدرس دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم, گروه زیست شناسی, ایران, مرکز تحقیقات ریزفناوری زیستی, پژوهشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی ابن سینا, ایران
پست الکترونیکی ma.nazari@avicenna.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved