>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای سلولی و ملکولی   
سال:1394 - دوره:28 - شماره:3


  tick  ارتباط پلی مورفیسم5 Utr ژن تیروگلوبولین با خصوصیات لاشه در بره های آمیخته افشاری× برولا مرینو - صفحه:420-429

  tick  امکان سنجی پیریت زدایی از زغالسنگ با استفاده از بیوفلوتاسیون - صفحه:430-437

  tick  بررسی امکان رشد سلول های استخوانی(Saos-2) روی داربستهای پوشش دار شده با نانوذرات کیتوزان - آلژینات - صفحه:413-419

  tick  بررسی نقش آمینواسیدهای اطراف توالی جایگاه فعال در فعالیت آنزیم کیتیناز باکتری Serratia Marcescens B4a - صفحه:318-326

  tick  بهینه سازی تولید لیپاز مخمر یارروویا لیپولیتیکا با روش طراحی آزمایش تاگوچی - صفحه:336-343

  tick  بیان هترولوگ آنزیم کیتیناز 36 کیلو دالتونی از قارچ Trichoderma Atroviride در میزبان پروکاریوتی - صفحه:448-457

  tick  تجزیه و تحلیل کاریوتیپی ژنوتیپ‌های بومادران با استفاده از روش‎های آماری چند متغیره - صفحه:371-383

  tick  تنوع آللی ژن کالپاستاتین در گوسفند سنجابی - صفحه:395-402

  tick  تنوع فیلوژنتیکی باکتریهای قابل کشت دریاچه بزنگان و نقش اکولوژی آنها - صفحه:360-370

  tick  تولید ترکیبات فنلی درکشت ریشه‌های مویین گیاه تربچه (Raphanus Sativus L.) - صفحه:327-335

  tick  جداسازی و بررسی ویژگی‌های باسیلوس Mf3 تجزیه کننده سیانید در شرایط قلیایی - صفحه:384-394

  tick  جداسازی، همسانه سازی و بیان ژن زیرواحد آلفا فیکوسیانین در سیستم بیانی اشرشیاکلی - صفحه:352-359

  tick  شناسایی مکانهای ژنی کنترل کننده زمان گلدهی در توتون تیپ شرقی - صفحه:438-447

  tick  متیلاسیون پروموتر ژنهای P14, P15 و P16 در مبتلایان ایرانی سرطان بافت سنگفرشی مری - صفحه:403-412

  tick  مطالعه پایداری ساختاری آنزیم پپسین در حضور نانوذرات اکسیدروی و اکسیدآهن - صفحه:344-351
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved