>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن   
سال:1400 - دوره:9 - شماره:2


  tick  ارزیابی آرای مفسران قرآن از دو وصف «ظَلُوم» و «جَهُول» در پایانه آیه امانت با تاکید بر سیاق - صفحه:80-90

  tick  ارزیابی راهبردهای قرآن پژوهان در برون رفت از چالش‌های کلامی آیۀ اهلاک (اسراء/ 16) - صفحه:104-119

  tick  اعجاز بیانی قرآن در داستان یوسف(ع)، از منظر چند صدایی یا آزادی بیان - صفحه:47-59

  tick  بررسی انتقادی آراء مفسران فریقین در استثنا شدگان از صَعق در نفخ صور اول - صفحه:11-28

  tick  بررسی روش فخررازی در لطائف القرآن - صفحه:162-174

  tick  تفسیر آیه 37 سوره احزاب بر مبنای مطالعه انتقادی گزارش‌های تاریخی - صفحه:174-198

  tick  روش‌شناسی نقد آرای مفسران در تفسیر تسنیم - صفحه:133-146

  tick  شبکه معنایی ریشه سجد در کاربردهای قرآن کریم - صفحه:147-161

  tick  کارکرد طرح‌واره‌های تصویری در مفهوم‌سازی قرآن با تحلیل شواهدی از سورۀ طه و انبیاء - صفحه:29-46

  tick  کشف جو و فضای نزول در تفسیر، با تکیه بر زبان قرآن - صفحه:120-132

  tick  وجوه تناسب سوره‌های ذاریات و طور بر اساس الگوی سوره‌شناسی ساختاری - صفحه:60-79

  tick  چگونگی بهره برداری فخررازی ازنظریه النظم در مفاتیح الغیب؛ موردپژوهی سوره انعام - صفحه:91-103
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved