>
Fa   |   Ar   |   En
   دانش سرمایه گذاری   
سال:1394 - دوره:4 - شماره:16


  tick  ارتباط بین الگوهای تصمیم‌گیری و انتظارات سرمایه‌گذاران از ریسک و بازده سرمایه‌گذاری در ابزارهای مالی بر اساس مدل مارکویتز - صفحه:173-190

  tick  امکان سنجی استفاده از سوآپ نکول اعتباری در بازار پول - صفحه:45-57

  tick  اوراق منفعت برند ابزاری برای تامین مالی شرکتهای دارای دارایی‌های فکری و سرمایه انسانی - صفحه:111-123

  tick  بررسی اثرات تقویمی در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد معیار تسلط تصادفی - صفحه:125-146

  tick  بررسی تاثیر فرآیند اوراق بهادار سازی بر ریسک اعتباری و ثبات بانکی: شواهد تجربی از بانک‌های تجاری ایران - صفحه:75-88

  tick  بررسی عدم تقارن تاثیر قیمت معاملات بلوکی بین خرید و فروش - صفحه:59-74

  tick  تخمین ارزش خالص فعلی پروژه‌های صنعتی- معدنی با استفاده از شبکه عصبی رگرسیون عمومی - صفحه:241-255

  tick  جایگاه اوراق‌ بهادارسازی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها (با تاکید بر نیاز به گسترش بازار اوراق ‌بهادارسازی در ایران) - صفحه:221-240

  tick  طراحی الگوی تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی‌های فکری - صفحه:147-172

  tick  طراحی اوراق بهادار مبتنی بر سود سهام دریافتنی - صفحه:89-110

  tick  کاربرد آزمون استرس در فرآیند اوراق بهادارسازی - صفحه:1-25

  tick  مقایسه بازدهی و ریسک در روش تکنیکال با استراتژی سرمایه‌گذاری مجدد و ترازشده و خرید و نگهداری در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:191-219

  tick  مقایسه کارائی استراتژی های تکنیکال میانگین متحرک نمایی و شاخص قدرت اندازه حرکت با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام - صفحه:27-43

  tick  نقدشوندگی، سَبک سرمایه‌گذاری؟ - صفحه:257-279
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved