>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه بازدهی و ریسک در روش تکنیکال با استراتژی سرمایه‌گذاری مجدد و ترازشده و خرید و نگهداری در بورس اوراق بهادار تهران  
   
نویسنده علیزاده نودهی الهه ,محفوظی غلامرضا ,وثیرش آتیه
منبع دانش سرمايه گذاري - 1394 - دوره : 4 - شماره : 16 - صفحه:191 -219
چکیده    این تحقیق با هدف مقایسه بازدهی و ریسک در روش های تکنیکال انتخابی با دو استراتژی سرمایه گذاری مجدد و ترازشده و روش خرید و نگهداری به عنوان یک روش غیرفعال سرمایه گذاری، در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1385 تا پایان1391 انجام شده است. پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به 15 شرکت فعال، از نرم افزار صفحه گسترده اکسل2010، جهت طبقه­بندی اطلاعات­ و محاسبه متغیرها استفاده گردید و درنهایت، اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزار spss  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق، ریسک و بازده روش های تکنیکال انتخابی شامل روش میانگین متحرک، دو میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی، حدود حمایت و مقاومت و روش شاخص جریان پول با دو استراتژی مطرح شده محاسبه شده و سپس بازده و ریسک روش­های تکنیکال انتخابی با روش خرید­­ ­­­­و نگهداری مقایسه شده است. نتایج حاکی از آن است که، بازده روش­های­ تکنیکال با دو استراتژی سرمایه گذاری مجدد و ترازشده تفاوت معناداری با هم ندارند، درحالی که، ریسک روش سرمایه گذاری مجدد تفاوت معناداری با ریسک روش سرمایه گذاری ترازشده دارد و دراکثر نتایج به دست آمده ریسک روش تکنیکال با استراتژی سرمایه گذاری مجدد کمتر از همان روش تکنیکال با استراتژی تراز­شده می­باشد. درمقایسه روش تکنیکال با دو استراتژی مطرح­­­شده بازده روش خرید ­­و نگهداری با روش­های تکنیکال با استراتژی سرمایه گذاری مجدد و ترازشده متفاوت است و این تفاوت در مقایسه روش تکنیکال با استراتژی ترازشده بیشتر از استراتژی سرمایه گذاری مجدد می باشد. به طورکلی، در اکثر روش های تکنیکال انتخابی بازده روش تکنیکال انتخابی با استراتژی سرمایه گذاری مجدد با اختلاف اندکی کمتر از روش خرید و نگهداری و بازده روش خرید و نگهداری کمتر از روش تکنیکال مورد استفاده با استراتژی سرمایه گذاری تراز شده می باشد. در مورد ریسک اغلب نتایج به دست آمده نشان میدهد که ریسک روش تکنیکال انتخابی با استراتژی مجدد کمتر از ریسک روش خرید و نگهداری و ریسک روش خرید و نگهداری بیشتر از روش تکنیکال مورد استفاده با استراتژی سرمایه گذاری ترازشده می باشد.
کلیدواژه روش تکنیکال، روش خرید و نگهداری، بازدهی، ریسک، استراتژی سرمایه‌گذاری ترازشده، استراتژی سرمایه گذاری مجدد
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, گروه حسابداری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, گروه حسابداری, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved