>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست فناوری   
سال:1396 - دوره:9 - شماره:1


  tick  اثر اوره، گوانیدین هیدروکلراید و حلال‌های آلی بر فعالیت سینتیکی آنزیم پروتئیناز-K - صفحه:123-129

  tick  ارزیابی آینده مسیرهای نوآوری زیست‌فناوری براساس همگرایی آن با سایر فناوری‌ها - صفحه:153-164

  tick  اصلاح زیست‌تخریب‌پذیری الیاف مصنوعی ‌پلی‌آمید 6 با آمیختن در جای پرک ظروف ‌پلاستیکی پلی‌لاکتیک‌اسید حین فرآیند ‌ذوب‌ریسی - صفحه:69-78

  tick  القای آپوپتوز در سلول‌های گلیوما به‌وسیله مهار ژن Hif-1α - صفحه:103-110

  tick  امکان‌سنجی دمای بهینه رشد ریزجلبک نانوکلروپسیس‌اوکولاتا با استفاده از سامانه پردازش تصویر - صفحه:117-122

  tick  بررسی تنوع پروکاریوت‌های اکوسیستم شور به روش غیرقابل کشت - صفحه:137-144

  tick  برهم‌کنش بین پپتید ضدمیکروبی ‌پارداکسین با غشای D‌Ppc ‎‌ به کمک ‌شبیه‌سازی دینامیک مولکولی - صفحه:17-22

  tick  تجزیه ارتباطی صفات مورفولوژیک در توده‌های ایرانی ریحان با استفاده از نشانگر Issr - صفحه:93-102

  tick  تهیه زیستی نانوذرات نقره با استفاده از گیاه ‌دارویی درمنه - صفحه:23-27

  tick  تولید رده نوترکیب ‌Hek293t‌ با بیش- ‌بیانی پایدار ‌Mir-1‎‌ به‌عنوان مدل زیستی ‌برای مطالعات قلبی - صفحه:1-8

  tick  تولید هورمون رشد انسانی نوترکیب و ‌چالش‌های پیش رو - صفحه:79-92

  tick  جایگاه احتمالی اتصال مسد و پپتید ‌مشتق‌شده از انتهای کربوکسیل آن، روی ‌دومین‌های بتا-پراپلر اول و دوم ‌Lrp6‎؛ ‌یک دیدگاه ساختاری در طراحی دارو - صفحه:47-52

  tick  حذف فلزات سنگین توسط جدایه حل‌کننده ‌فسفات استخراج‌شده از پساب فلزی و نقش ‌آنزیم فسفاتاز در فرآیند حذف - صفحه:9-16

  tick  شبیه‌سازی داربست‌های ژلاتین، ژلاتین- ‌کیتوسان و پلی‌کپرولاکتون در شبکیه چشم ‌و مقایسه گرادیان فشار و اثر ضخامت روی ‌گرادیان فشار - صفحه:53-58

  tick  شناسایی مخمر نمک‌دوست نسبی جنس ساروکلادیوم به‌عنوان جاذب زیستی رنگ‌های آزو از پساب‌های حاوی رنگ‌های سنتزی - صفحه:111-116

  tick  فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان سوپراکسیددیسموتاز حرّای خلیج فارس و دریای عمان در برابر یون‌های فلزی - صفحه:131-136

  tick  فعالیت ضداکسیدانی و سمیت سلولی ‌عصاره‌های آلی حاصل از سه گونه ‌ماکروجلبک سبز از خانوادهUlvaceae ‎‌ از ‌خلیج فارس - صفحه:59-67

  tick  کلرزدایی زیستی ترکیبات آلیفاتیک کلردار ‌تری‌کلرواتیلن، دی‌کلرومتان و 1و2-‌دی‌کلرواتان از محلول آبی با استفاده از ‌باکتری هوازی اسفینگوپیکسیس ‌اومارینسیس - صفحه:39-45

  tick  کلون‌کردن Dna و بیان پروتئین آلفا- سینوکلئین در باکتری اشریشیاکلی - صفحه:145-152

  tick  مقایسه تولید رنگدانه کاروتنوئیدی توسط ‌جدایه‌های پروکاریوتی اکوسیستم‌های شور ‌ایران و شناسایی جدایه برتر - صفحه:29-38
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved