>
Fa   |   Ar   |   En
   روان شناسی مدرسه   
سال:1394 - دوره:4 - شماره:1


  tick  بررسی ارتباط هوش معنوی با رفتار نوآورانه‌ی معلمان - صفحه:7-21

  tick  بررسی تاثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان‌شناختی و مولفه‌های آن در دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی«ره» شهرستان اردبیل - صفحه:104-121

  tick  بررسی روابط ساختاری ادراک از جو مدرسه و اهداف پیشرفت با خودکارآمدی تحصیلی - صفحه:122-138

  tick  بررسی عوامل سازمانی اثرگذار بر ایده‌ی کارآفرینی در بین معلمان مدارس متوسطه‌ی شهرستان اردبیل - صفحه:38-51

  tick  بررسی ویژگی‌های روان سنجی مقیاس نیاز به خاتمه (Nfcs) به‌عنوان یک گرایش فکری در دانش‌آموزان دبیرستانی - صفحه:70-87

  tick  تاثیر آموزش مبتنی بر گفتمان ریاضی بر توانایی استدلال ریاضی دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه - صفحه:22-37

  tick  رابطه ریتم‌های زیستی با هیجان‌های تحصیلی در دانش‌آموزان دختر مقطع اول راهنمایی - صفحه:88-103

  tick  رابطه‌ی محیط کلاس، اهداف پیشرفت و تفکر تاملی با عملکرد ریاضی دانش‌آموزان - صفحه:52-69

  tick  مقایسه‌ی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و حل مسیله بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان اهمال‌کار - صفحه:139-155
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved