>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه‌ی محیط کلاس، اهداف پیشرفت و تفکر تاملی با عملکرد ریاضی دانش‌آموزان  
   
نویسنده تویسرکانی راوری فاطمه ,عرب زاده مهدی ,کدیور پروین
منبع روان شناسي مدرسه و آموزشگاه - 1394 - دوره : 4 - شماره : 1 - صفحه:52 -69
چکیده    هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی میان ادراک از محیط کلاس، اهداف پیشرفت، تفکر تاملی با عملکرد دانش آموزان در درس ریاضی بود. بدین منظور 500 نفر از دانش آموزان دختر دوره‌ی متوسطه در رشته های ریاضی- فیزیک و علوم تجربی با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری این تحقیق شامل پرسش‌نامه اداراک از محیط کلاس فراسر و همکاران، پرسش‌نامه‌ی اهداف پیشرفت میگلی و همکاران و پرسش‌نامه‌ تفکر تاملی کمبر و همکاران بود. عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان نیز از طریق نمره ی درس ریاضی آن ها سنجیده شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام تحلیل شد. نتایج ضرایب ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش نشان داد که رابطه بین محیط کلاس، اهداف تسلطی، تفکر تاملی با عملکرد ریاضی دانش‌آموزان مثبت و معنادار است و رابطه‌ی بین اهداف گرایش به عملکرد و اجتناب از عملکرد با عملکرد ریاضی دانش آموزان منفی و معنادار است. متغیرهای درگیری دانش‌آموزان، فهمیدن، تفکر انتقادی، اهداف تسلطی و جهت‌گیری وظیفه با عملکرد ریاضی رابطه داشت و در تعامل با هم 63 درصد از تغییرات عملکرد ریاضی را تبیین می‌کردند؛ که از میان آنها متغیر درگیری دانش‌آموزان بالاترین قدرت پیش بینی کنندگی را دارد. اما اهداف گرایش به عملکرد، اجتناب از عملکرد، وابستگی دانش آموزان، تامل و عمل عادی قادر به پیش‌بینی عملکرد ریاضی نبودند. بنابراین محیط‌های آموزشی باید به گونه ای باشد که درگیری دانش‌آموزان را در درس ریاضی به حداکثر برسانند.
کلیدواژه محیط یادگیری ,اهداف پیشرفت ,تفکر تاملی ,عملکرد ریاضی
آدرس دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved