>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه ریتم‌های زیستی با هیجان‌های تحصیلی در دانش‌آموزان دختر مقطع اول راهنمایی  
   
نویسنده سعدی‌پور اسماعیل ,گرامی فاطمه‌سادات
منبع روان شناسي مدرسه و آموزشگاه - 1394 - دوره : 4 - شماره : 1 - صفحه:88 -103
چکیده    همه چیز در جهان حرکت موزون دارد. با نگاهی دقیق به دنیای اطراف پی می‌بریم که حیات و زندگی به شکل فعالیّت دوره‌ای با آهنگی منظم است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ریتم‌های زیستی دانش‌آموزان دختر مقطع اول راهنمایی با هیجان های تحصیلی آنان بود. روش این پژوهش همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق دانش‌آموزان دختر اول راهنمایی منطقه‌ی 12 شهر تهران بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای، نمونه‌ای به‌تعداد 70 نفر انتخاب شدند. برای سنجش ریتم‌های فراشبانه روزی دانش‌آموزان، از نرم افزار ریتم های زیستی و براساس تاریخ تولد دانش آموزان استفاده شد. هیجان های تحصیلی دانش‌آموزان نیز با استفاده از پرسش‌نامه پکران و همکاران سنجیده شد. از آزمون t جفت‌شده (همبسته) برای بررسی ارتباط ریتم های فراشبانه‌روزی با هیجان های تحصیلی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ریتم هیجانی فراشبانه‌روزی با هیجان ها تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع اول راهنمایی رابطه وجود دارد. نتایج این پژوهش از روزهای پر بازده و کم‌بازده دانش‌آموزان به منظور بهینه کردن فرایندهای یادگیری و یاددهی و برنامه‌ریزی تحصیلی به والدین اطلاعات مفیدی ارایه می دهد.
کلیدواژه ریتم‌های زیستی ,چرخه فراشبانه‌روزی ,چرخه هیجانی ,هیجان تحصیلی
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved