>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان‌شناختی و مولفه‌های آن در دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی«ره» شهرستان اردبیل  
   
نویسنده شجاعی احمد ,سلیمانی اسماعیل
منبع روان شناسي مدرسه و آموزشگاه - 1394 - دوره : 4 - شماره : 1 - صفحه:104 -121
چکیده    هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان‌شناختی و مولفه‌های آن در دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی«ره» شهرستان اردبیل است. برای وصول به این هدف، از بین جامعه‌ی آماری که شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان پسر مقطع دبیرستان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی«ره» شهرستان اردبیل در سال تحصیلی 94-1393 است، 40 دانش‌آموز(دارای میانگین پایین تر از نقطه برش در مقیاس بهزیستی روان‌شناختی) از میان جامعه‌ی آماری به‌صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته و پرسشنامه‌ی بهزیستی روان‌شناختی بود. ضمن آنکه روش تحقیق پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی آزمایشی با کار آزمایی بالینی است که با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه انجام شد. داده‌های گردآوری شده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری(mancova) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین دو گروه دانش‌آموزان تحت پوشش و گروه کنترل در خودمختاری، تسلط محیطی، رشد شخصی، ارتباط مثبت، هدفمندی در زندگی و پذیرش خود تفاوت معناداری وجود دارد(001/0?p). بدین معنا که در گروه آزمایش بعد از آموزش هوش معنوی، خودمختاری، تسلط محیطی، رشد شخصی، ارتباط مثبت، هدفمندی در زندگی و پذیرش خود افزایش یافته است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که از آموزش هوش معنوی می‌توان برای ارتقا کیفیت زندگی دانش-آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی«ره» استفاده کرد.
کلیدواژه هوش معنوی ,بهزیستی روان‌شناختی ,دانش‌آموزان
آدرس دانشگاه محقق اردبیلی, ایران, دانشگاه ارومیه, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved