>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی ویژگی‌های روان سنجی مقیاس نیاز به خاتمه (Nfcs) به‌عنوان یک گرایش فکری در دانش‌آموزان دبیرستانی  
   
نویسنده زارع حسین ,رستگار احمد ,قربان جهرمی رضا
منبع روان شناسي مدرسه و آموزشگاه - 1394 - دوره : 4 - شماره : 1 - صفحه:70 -87
چکیده    پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان سنجی (روایی و پایایی) مقیاس نیاز به خاتمه (nfcs) در میان دانش‌آموزان پایه‌ی سوم دبیرستان انجام داده شد. برای این منظور 392 نفر (168 پسر و 224 دختر) از دانش‌آموزان پایه‌ی سوم دبیرستان های‌ شهر شیراز به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به مقیاس خودگزارشی نیاز به خاتمه (nfcs) دی بیکر و کراوسون پاسخ دادند. برای بررسی روایی سازه این مقیاس، روش تحلیل عاملی تاییدی دو عاملی و همسانی درونی و برای بررسی پایایی مقیاس، ضریب آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت. به‌طور کلی مشخصه‌های برازندگی مدل تحلیل عاملی تاییدی پس از حذف برخی گویه‌ها حاکی از برازش نسبتاً خوب داده‌های پژوهش با ساختار عاملی مقیاس نیاز به خاتمه بود و وجود دو مولفه ترجیح ساختار و ترجیح قطعیت را به‌عنوان مولفه‌های نیاز به خاتمه تایید نمود. به‌علاوه، روش همسانی درونی نیز بیانگر روایی سازه این مقیاس است. ضریب آلفای کرونباخ به‌دست آمده نیز بیانگر ثبات اندازه‌گیری مقیاس نیاز به خاتمه است. بر مبنای این نتایج می‌توان مقیاس نیاز به خاتمه دی بیکر و کراوسون را به‌عنوان یک ابزار اندازه‌گیری مناسب در پژوهش‌های مربوط به دانش‌آموزان دبیرستانی در داخل کشور مورد استفاده قرار داد.
کلیدواژه نیاز به خاتمه ,تحلیل عاملی تاییدی ,همسانی درونی
آدرس دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved