>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه‌ی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و حل مسیله بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان اهمال‌کار  
   
نویسنده نریمانی محمد ,محمدامینی زرار ,زاهد عادل ,ابوالقاسمی عباس
منبع روان شناسي مدرسه و آموزشگاه - 1394 - دوره : 4 - شماره : 1 - صفحه:139 -155
چکیده    هدف پژوهش حاضر مقایسه‌ی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و آموزش حل مسیله بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان اهمال‌کار بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان پسر اهمال‌کار پایه اول متوسطه‌ی مدارس دولتی اشنویه بودند، که از بین آنها 60 نفر به‌عنوان نمونه به‌صورت تصادفی در گروه‌های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. از پرسش‌نامه‌های اهمال‌کاری و انگیزش تحصیلی برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد. نتایج نشان داد آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و حل مسیله در مقایسه با گروه کنترل بر انگیزش تحصیلی آزمودنی‌ها تاثیر داشته است (01/0 ?p). به‌علاوه آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در مقایسه با آموزش حل مسیله تاثیر بیشتری بر انگیزش تحصیلی آزمودنی‌ها داشت ( 01/0 ?p). همچنین نتایج آزمون توکی نشان داد که آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی نسبت به آموزش حل مسیله تاثیر بیشتری بر افزایش انگیزش درونی و انگیزش بیرونی و کاهش بی انگیزشی داشته است( 01/0 ?p). براساس نتایج این یافته‌ها می توان گفت که آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و حل مسیله به دانش‌آموزان کمک می کند تا فرایندهای تنظیم اهداف، خودکنترلی، خود ارزشیابی و خود انگیزشی را مدیریت کنند و با رشد جهت‌گیری هدف‌هایشان در یادگیری، انگیزه یادگیری خود را تقویت و تسهیل کنند.
کلیدواژه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ,حل مسیله ,اهمال‌کاری ,انگیزش تحصیلی
آدرس دانشگاه محقق اردبیلی, ایران, دانشگاه محقق اردبیلی, ایران, دانشگاه محقق اردبیلی, ایران, دانشگاه محقق اردبیلی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved