>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر آموزش مبتنی بر گفتمان ریاضی بر توانایی استدلال ریاضی دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه  
   
نویسنده احمدی غلامعلی ,ریحانی ابراهیم ,نخستین روحی ندا
منبع روان شناسي مدرسه و آموزشگاه - 1394 - دوره : 4 - شماره : 1 - صفحه:22 -37
چکیده    هدف این پژوهش، بررسی تاثیر گفتمان ریاضی (با شیوه‌ی بحث‌های کلاسی) بر توانایی استدلال ریاضی دانش‌آموزان بود. جامعه‌ی آماری این مطالعه تمام دانش‌آموزان پایه‌ی اول دوره‌ی دوم متوسطه (پایه‌ی 9 ام) شهر ری در سال تحصیلی 93-1392 بود. 57 دانش‌آموز با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب و در دو گروه آزمایشی و کنترل گماشته شدند. ابزار این پژوهش آزمون سنجش توانایی استدلال ریاضی متشکل از سوالات ریاضی حیطه استدلال تیمز و میازاکی بود که پایایی آن 79/0 به‌دست آمد. برنامه‌ی طراحی شده در سه گام اقدام،کاوش و بحث و خلاصه سازی و با راهبردهای ده گانه تسهیل بحث‌های کلاسی سیریلو برای گروه آزمایشی در 16 جلسه به کار گرفته شد. نتایج به‌دست آمده از تحلیل کواریانس نشان داد: توانایی استدلال ریاضی و استدلال استنتاجی دانش‌آموزان گروه آزمایشی نسبت به گروه گواه افزایش یافته است. مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد: بین توانایی استدلال استنتاجی و استقرایی دانش‌آموزان در هر دو گروه آزمایش و گواه رابطه معناداری وجود دارد. به طوری که با تقویت توانایی استدلال استنتاجی و آشنایی با محدودیت استدلال‌های استقرایی، دانش‌آموزان در دلیل‌آوری کمتر از استدلال استقرایی استفاده کردند.
کلیدواژه گفتمان ریاضی ,بحث‌های کلاسی ,استدلال ریاضی ,استدلال استنتاجی ,استدلال استقرایی
آدرس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, ایران, دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, ایران, دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, ایران
پست الکترونیکی neda521@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved