>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی   
سال:1399 - دوره:10 - شماره:3


  tick  ارتقای نگارش پاراگراف زبان آموزان سطح متوسط انگلیسی از طریق همکنشی مکالمه ای - صفحه:630-641

  tick  بررسی تاثیر تطبیق سبک یادگیری شناختی با بازخورد اصلاحی نوشتاری متمرکز بر یادگیری حروف تعریف معین و نامعین در زبان انگلیسی - صفحه:602-617

  tick  بررسی تطابق اصطلاحات زبان، گویش و لهجه در زبان های فارسی و روسی ونمونه هایی از نزدیکی زبان روسی با گویش ها و لهجه های فارسی. - صفحه:470-483

  tick  بررسی خود احتمالی دانشجو - معلمان زبان انگلیسی در بافت تربیت معلم ایران - صفحه:498-511

  tick  رابطۀ دانش واژگان زبان آموزان ایرانی و تماس خارج از کلاس آنان با محتوای خوانشی، شنیداری، و صوتی‌تصویری انگلیسی - صفحه:484-497

  tick  طراحی و اعتبار سنجی پرسشنامۀ نگرش زبان آموزان نسبت به ترجمه ماشینی - صفحه:642-657

  tick  فراگیری ساختارهای برآیندی توسط فراگیران انگلیسی فارسی ‌‌زبان: تعامل نحو - معنا - صفحه:574-587

  tick  کتاب های درسی جدید زبان انگلیسی در مقطع متوسطه اول: آیا نیازهای دانش آموزان دیده شده است؟ - صفحه:512-525

  tick  مقایسه نگرش دبیران زبان انگلیسی دبیرستان های تبریز نسبت به استفاده از تکنولوژی در کلاس هایشان بر اساس ویژگی های دموگرافیک شان - صفحه:526-541

  tick  مقایسۀ توالی‌های کلیشه‌ای در زبان انگلیسی به عنوان زبان مشترک و زبان انگلیسی به عنوان زبان بومی در سخنرانی‌های دانشگاهی - صفحه:558-573

  tick  مولفه‌ها و نیازهای سواد ارزشیابی نگارش انگلیسی کلاس - محور: دیدگاه معلمان انگلیسی در ایران - صفحه:588-601

  tick  یادگیری ویژگی های زمان آینده در زبان انگلیسی توسط تک زبانه های فارسی و دو زبانه های فارسی-کردی: یک مطالعۀ زایشی - صفحه:542-557

  tick  پایایی نمرات ترجمه‌های انسانی با بهره گیری از ابزارهای خودکار جانشین ارزیابی کیفیت ترجمه - صفحه:618-630
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved