>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر تطبیق سبک یادگیری شناختی با بازخورد اصلاحی نوشتاری متمرکز بر یادگیری حروف تعریف معین و نامعین در زبان انگلیسی  
   
نویسنده عابدی حجت ,فاطمی جهرمی ابوالقاسم ,عنانی سراب محمدرضا
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1399 - دوره : 10 - شماره : 3 - صفحه:602 -617
چکیده    این مطالعه با هدف بررسی میزان تاثیر تطابق سبک‌های یادگیری شناختی (cognitive learning styles) با بازخورد اصلاحی نوشتاری (written corrective feedback) بر یادگیری حروف تعریف معین و نامعین در زبان انگلیسی انجام گرفت. برای این منظور، با استفاده از یک طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون فوری و باتاخیر، 75 فراگیر زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی (english as a foreign language) سطح ماقبل میانی به چهار گروه آزمایش مستقیم-fd، آزمایش غیرمستقیم-fi، مقایسۀ غیرمستقیم-fd و مقایسۀ مستقیم-fi تقسیم شدند. در مورد جمع‌آوری داده‌ها، از چندین ابزار در مراحل مختلف مطالعه به شرح زیر استفاده شد: آزمون تعیین سطح آکسفورد (oxford placement test)، آزمون اشکال تعبیه‌شده گروهی (group embedded figures test)، آزمون ترجیحی بازخورد اصلاحی نوشتاری(written corrective feedback preference test)، آزمون روایی (narrative test) و آزمون تصحیح خطا (error correction test). از آزمون‌های تعیین سطح آکسفورد، اشکال تعبیه‌شده گروهی و بازخورد اصلاحی نوشتاری برای تقسیم دانشجویان به گروه‌های مختلف استفاده شد، در حالی که آزمون‌های روایی و تصحیح خطا به عنوان معیارهای یادگیری بکار گرفته شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافتن تفاوت‌های احتمالی بین گروه‌ها، آزمون تحلیل کواریانس اجرا شد. نتایج نشان داد که گروه‌های آزمایش در پس‌آزمون فوری و باتاخیر، از گروه‌های مقایسه در آزمون‌های روایی و تصحیح خطا بهتر عمل کردند، و این نشان می‌دهد که سبک‌های یادگیری شناختی فراگیران در صورت سازگاری با نوع بازخورد می‌تواند تاثیر بازخورد اصلاحی نوشتاری را بهبود ببخشد. بر اساس این یافته‌ها، چند کاربرد همراه با موضوعاتی برای تحقیقات آتی در حیطۀ بازخورد اصلاحی نوشتاری .و سبک‌های یادگیری شناختی پیشنهاد شد.
کلیدواژه بازخورد اصلاحی نوشتاری، بازخورد اصلاحی نوشتاری مستقیم، بازخورد اصلاحی نوشتاری غیرمستقیم، سبک های یادگیری شناختی، وابستگی/استقلال میدانی
آدرس دانشگاه شهید بهشتیتهران, دانشکده ادبیات, ایران, دانشگاه شهید بهشتیتهران, دانشکده ادبیات, ایران, دانشگاه شهید بهشتیتهران, دانشکده ادبیات, ایران
پست الکترونیکی reza_ananisarab@yahoo.co.uk
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved