>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی و اعتبار سنجی پرسشنامۀ نگرش زبان آموزان نسبت به ترجمه ماشینی  
   
نویسنده میرزائیان وحیدرضا
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1399 - دوره : 10 - شماره : 3 - صفحه:642 -657
چکیده    هم‌زمان با پیشرفت‌های بزرگی که در سال‌های اخیر در کیفیت ترجمه ماشینی رخ‌داده است، به استفاده از آن در گسترۀ زبان‌آموزی نیز توجه شده است. با این حال، هیچ پرسشنامۀ استانداردی در زمینۀ بررسی نگرش زبان‌آموزان نسبت به این فناوری وجود ندارد. بنابراین، مقالۀ حاضر گزارش تلاشی برای طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه‌ای است که برای نخستین‌بار برای سنجش درک زبان‌آموزان از ترجمۀ ماشینی تهیه شده است. اعتبارسنجی‌های مورد استفادۀ روایی صوری و محتوایی، تحلیل عاملی، پایایی از طریق همخوانی درونی با استفاده از آزمون مجدد و همچنین ضریب همبستگی آلفای کرونباخ بوده است. تجزیه و تحلیل عاملی اکتشافی، چهار عامل را نمایان ساخت که عبارت بودند از: آشنایی پیشین، میزان استفاده، ترس از تشخیص و اهمیت آموزش. موارد موجود در پرسشنامه، بارگذاری عاملی بیش از 5,0 را به‌همراه داشت. بررسی پایایی نشان‌داد که پرسشنامه دارای پایایی است. آلفای کرونباخ به‌دست‌آمده برای کل پرسشنامه 94,0 و برای چهار خرده‌مقیاس بین 8,0 و 9,0 بود. بررسی آماری آزمون مجدد، ثبات پاسخ‌ها را در دو نقطه زمانی به‌فاصلۀ هشت‌هفته‌ای، به اثبات رساند. پرسشنامه نهایی شامل 29 گویه بود و بررسی روان‌سنجی نشان‌دهندۀ روایی و پایایی آن بود.
کلیدواژه ترجمه ماشینی، آشنایی، کاربرد، تشخیص، آموزش، ادراک، پرسشنامه
آدرس دانشگاه الزهراتهران, دانشکده ادبیات, گروه زبان انگلیسی, ایران
پست الکترونیکی mirzaeian@alzahra.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved