>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تطابق اصطلاحات زبان، گویش و لهجه در زبان های فارسی و روسی ونمونه هایی از نزدیکی زبان روسی با گویش ها و لهجه های فارسی.  
   
نویسنده ابوئی مهریزی محسن ,مداینی اول علی ,ولی پور علیرضا
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1399 - دوره : 10 - شماره : 3 - صفحه:470 -483
چکیده    گویش‌ها و لهجه‌ها حضوری پویا و بایسته در بسیاری از زبان‌ها دارند که افزون بر تنوع ‌بخشی به‌هر زبان، در بر دارندۀ مفاهیم و نکات زبانی بسیاریند و می توانند نزدیکی به‌زبان‌های دیگر، بیان کنند. مسئله اصلی این پژوهش، یافتن انطباق مناسب در چند اصطلاح رایج زبانشناسی در گسترۀ گویش‌ها و لهجه‌ها بین دو زبان روسی و فارسی، بر اساس انگاره‌های زبان‌شناسان هر دو زبان است. در راستای طرح این مسئله، سعی می‌شود تا ویژگی‌هایی از گویش‌ها و لهجه‌های دو زبان بررسی شده و در صورت امکان، طبقه‌بندی آن‌ها و نیز مقایسه آن‌ها با یکدیگر صورت پذیرد. هدف اصلی پژوهش، بازگشایی مفاهیم موجود در قالب هر یک از اصطلاحات مطرح شده از نظر زبانشناسان مطرح هریک از دو زبان برای معادل‌یابی صحیح و در ادامه پایه‌ریزی طرح تحقیق در زمینه گویش و لهجه‌شناسی می‌باشد. روش تحقیق به‌صورت بررسی مفهوم اصطلاحات در آرا و انگاره‌های زبان‌شناسان به‌صورت جزء به‌جزء، به‌همراه تجزیه و بررسی و در انتها نتیجه‌گیری در باره این انگاره‌ها و انتخابی مناسب و تطبیق اصولی آن‌ها در زبان دیگر در بخش نخست بوده و در بخش دوم سعی در ارائه ویژگی‌های گویش‌ها و زبان‌ها می‌باشد. در بخش نتیجه‌گیری، بعد از ارائه تعاریف و معادل‌های مناسب، به‌اهمیت بررسی گویش‌ها و لهجه‌ها برای درک نزدیکی بیشتر میان دو زبان، بویژه در زمینه‌هایی مثل آموزش زبان اشاره می‌شود.
کلیدواژه زبان، روسی، فارسی، گویش، لهجه، معادل یابی
آدرس دانشگاه تهران, گروه زبان روسی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی, گروه زبان روسی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی, گروه زبان روسی, ایران
پست الکترونیکی alreva@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved