>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی   
سال:1397 - دوره:8 - شماره:2


  tick  بررسی سبک های غالب یادگیری ادراکی میان دانشجویان زبان انگلیسی - صفحه:337-368

  tick  بررسی سواد سنجش و ارزشیابی مدرسان دانشگاهی زبان انگلیسی در ایران - صفحه:645-664

  tick  بررسی نظریه «خود انگیزشی زبان دوم» و یادگیری زبان آلمانی در ایران - صفحه:627-644

  tick  بررسی نیازهای آموزشی زبان انگلیسی تخصصی دانشجویان رشتۀ طراحی فرش دانشگاه هنر اسلامی تبریز - صفحه:529-558

  tick  تاثیر آموزش تعامل- محور مکالمه‌کاوی بر توانش تعاملی زبان آموزان ایرانی در تکالیف زوجگفتار - صفحه:413-448

  tick  تاثیر آموزش های معنا محور، صورت محور باترجمه، و صورت محور بدون‌ترجمه بر فراگیری واژگان - صفحه:389-412

  tick  تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر انگیزه پیشرفت و خود کارآمدی تحصیلی در برنامهدرسی زبان عربی - صفحه:665-691

  tick  دیالوگ دراماتیک در قرآن کریم در چهارچوب نظریۀ گفتمانی: بررسی موردی رخداد گفتاری حضور فرشتگان در منزل حضرت ابراهیم (ع) - صفحه:369-388

  tick  ساخت و روایی‌سنجی پرسشنامه راهبردهای خودنظم‌بخشی در مهارت شنیداری زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه - صفحه:603-626

  tick  ضرورت و بررسی راهکار انتقال توانش بین‌فرهنگی به دانشجویان رشتۀ مترجمی زبان آلمانی دانشگاه تهران - صفحه:507-528

  tick  کاربرد پیکره های‌ متنی در آموزش زبان آلمانی - صفحه:449-474

  tick  کارکرد دوگانه سوال براساس رویکرد مبتنی بر نظریه تشخیصی طبقه بندی در آزمون خواندن ودرک مفاهیم کنکور منحصرا زبان - صفحه:559-584

  tick  محتوای آموزشی دوره های آموزش زبان با اهداف خاص کانون زبان ایران: ارزیابی سطوح کلان، میانی، و خرد - صفحه:475-506

  tick  همنوایی برای اقناع اصل توالی رسایی در زبان ترکی آذربایجانی - صفحه:585-602
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved