>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نظریه «خود انگیزشی زبان دوم» و یادگیری زبان آلمانی در ایران  
   
نویسنده حقانی نادر ,مالکی مصطفی
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1397 - دوره : 8 - شماره : 2 - صفحه:627 -644
چکیده    واکاوی دلایل افزایش تعداد ایرانیانی که به یادگیری زبان آلمانی می‌پردازند و بسترسازی نظری برای آن موضوع تحقیق پیش رو است. در این راستا 370 نفر زبان‌آموز ایرانی موسسه زبان آلمانی تهران (dsit) انتخاب گردیدند و انگیزه آنها بر اساس نظریه‌ی «خود انگیزشی زبان دوم» (l2 motivational self system) مورد بررسی قرار گرفت. بررسی‌های این تحقیق بر اساس «خودهای ممکن» (possible selves) و مقایسه آن با نتایج پژوهش‌های صورت گرفته در زبان انگلیسی نشان می‌دهد که انگیزش یادگیری زبان آلمانی رابطه‌ی معناداری با مولفه‌های نظریه فوق، یعنی «خود ایدآل زبان دوم» (l2 idealself)، «خودباید زبان دوم» (l2 oughtto self) و «تجربه‌های محیطی زبان دوم» (l2 learning experiences) دارد. در این بین «نقش انگیزش ابزاری» در میان فراگیران زبان آلمانی در ارتباط با این نظریه پررنگ تر از سایر فاکتورهای انگیزشی است. دستاورد این تحقیق می‌تواند در اتخاذ سیاست‌های زبان خارجی در حوزه های آموزشی رسمی و غیررسمی موثر افتد.
کلیدواژه انگیزش، سیستم خودانگیزشی زبان دوم، انگیزش ابزاری، خودهای ممکن، زبان آلمانی
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده زبان و ادبیات خارجی, گروه زبان آلمانی, ایران, دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی mostafamaleki@ut.ac.ir mostafamaleki@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved