>
Fa   |   Ar   |   En
   ضرورت و بررسی راهکار انتقال توانش بین‌فرهنگی به دانشجویان رشتۀ مترجمی زبان آلمانی دانشگاه تهران  
   
نویسنده درگاهی ترکی امیر حسین ,حدادی محمد حسین
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1397 - دوره : 8 - شماره : 2 - صفحه:507 -528
چکیده    جهان معاصر را دیگر نمی‌توان بدون ارتباطات گسترده بین‌فرهنگی تصور کرد. در میان این موقعیت‌های ارتباطی بین‌فرهنگی، توانش بین‌فرهنگی نقش غیرقابل‌انکاری در موفقیت یا شکست این ارتباطات ایفا می‌کند. ارتباطی که در صورت شکست می‌تواند موجب بدبینی و بروز قضاوت‌های نادرست میان اعضای فرهنگ‌های مختلف نسبت به‌یکدیگر شود. آموزش توانش بین‌فرهنگی یکی از مطالبات پراهمیت محققان عصر حاضر است که یکی از جایگاه‌های اصلی انتقال آن کلاس‌های آموزش زبان خارجی است. انتقال توانش بین‌فرهنگی به دانشجویان دورۀ کارشناسی رشتۀ زبان آلمانی دانشگاه تهران هنگام آموزش نیز از ضروریاتی است که برخی محققان ایرانی بر فقدان آن تاکید و در جستارهای خود اشارتی به آن داشته‌اند. این مقاله قصد دارد ضمن بررسی مبناهای نظری توانش بین‌فرهنگی با رویکردی انتقادی، شفافیت بیشتری در این زمینه ایجاد کرده و با معرفی طرح آموزشی مشخصی بر مبنای نظریه‌های بررسی شده، راهکاری کاربردی و قابل اتخاذ برای طراحی واحد درسی در رشتۀ زبان آلمانی دانشگاه تهران ارائه دهد، تا بدین‌وسیله گامی دیگر در تحقق این هدف برداشته شود.
کلیدواژه توانش بین‌فرهنگی، آموزش زبان خارجی، آموزش توانش بین‌فرهنگی، مدل‌‎های توانش بین‌فرهنگی، ارتباط بین‌فرهنگی
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی, ایران
پست الکترونیکی haddadi@ut.ac.ir.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved