>
Fa   |   Ar   |   En
   همنوایی برای اقناع اصل توالی رسایی در زبان ترکی آذربایجانی  
   
نویسنده رضی نژاد محمد
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1397 - دوره : 8 - شماره : 2 - صفحه:585 -602
چکیده    این پژوهش به بررسی همنوایی فرایندهای درج، حذف و تغییر مشخصه واجی برای اقناع اصل توالی رسایی در زبان ترکی آذربایجانی در چارچوب نظریه بهینگی می‌پردازد. فرایند همنوایی که اولین بار توسط کیسبرث (1970) مطرح شد بدین معنی است که ممکن است در یک زبان یک ساخت خاصی در برون‌داد مجاز باشد یا نباشد و آن زبان درصدد است تا آن ساخت خاص برآورده شود و یا از آن اجتناب شود. برای رسیدن به آن هدف، شیوه‌های متعددی نظیر فرایند درج، حذف یا تغییر مشخصه واجی بکار بسته می‌شوند. این فرایندها علیرغم اینکه منجر به تغییرات متفاوتی می‌شوند اما هدف ساختاری یکسانی را دنبال می‌کنند بعبارتدیگر این فرایندها با هم همسو و همنوا می‌شوند. این پژوهش ابتدا به معرفی این فرایند پرداخته و سپس توضیح می‌دهد که قواعد اشتقاقی ابزاری برای نمایش وحدت عملکرد این فرایندهای واجی ندارد و در نهایت نشان می ‌دهد که در زبان ترکی آذربایجانی در خوشه‌های همخوانی پایانه هجا، فرایندهای درج، حذف و تغییر مشخصه واجی همنوا می‌شوند تا محدودیت اصل توالی رسایی برآورده شود.
کلیدواژه همنوایی، حذف، درج، تغییر مشخصه واجی، اصل توالی رسایی
آدرس دانشگاه محقق اردبیلی, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, گروه آموزش زبان انگلیسی, ایران
پست الکترونیکی mrazi@uma.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved