>
Fa   |   Ar   |   En
   کارکرد دوگانه سوال براساس رویکرد مبتنی بر نظریه تشخیصی طبقه بندی در آزمون خواندن ودرک مفاهیم کنکور منحصرا زبان  
   
نویسنده راوند حمدا...
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1397 - دوره : 8 - شماره : 2 - صفحه:559 -584
چکیده    کارگرد دوگانه سوال (dif) وقتی اتفاق می افتد که آزمون شوندگان با سطح توانایی برابر از سازه مورد سنجش، عملکرد متفاوتی در هر کدام از سوالات یک آزمون داشته باشند. مطالعه حاضر به بررسی dif در سوالات خواندن و درک مفاهیم آزمون منحصرا زبان ورودی دانشگاه های ایران می باشد. علاوه بر این در مطالعه حاضر روش dif مبتنی بر مدل های تشخیصی طبقه بندی و روش منتل هنزل پرداخته شده است. بدین منظور پاسخ 10000 نفر از داوطلبان آزمون مذکور با استفاده از بسته های cdm و difrدر نرم افزار r استفاده گردید. نتایج نشان داد که در روش تشخیصی طبقه بندی یک سوال و در روش سنتی منتل هنزل دو سوال دارای dif متوسط شناخته شدند که به نظر می رسد تهدیدی برای روایی سازه آزمون مورد نظر محسوب نمیشود. همچنین میتوان نتیجه گرفت هنگامی که نیمرخ خصیصه ای به عنوان متغیر جور کردنی استفاده می شود تعداد سوالات کمتری به عنوان dif شناخته می شود.
کلیدواژه کارگرد دوگانه سوال، نیمرخ خصیصه ای، مدل های تشخیصی طبقه بندی، روش منتل هنزل
آدرس دانشگاه ولی عصر رفسنجان, گروه زبان انگلیسی, ایران
پست الکترونیکی ravand@vru.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved