>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی   
سال:1392 - دوره:3 - شماره:5


  tick  ارتباط ادراک از عدالت سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران - صفحه:139-155

  tick  ارتباط بین سبک‌های رهبری تحول‌گرا و عمل‌گرا با راهبردهای مدیریت تعارض مربیان لیگ‌های برتر فوتسال ایران - صفحه:47-57

  tick  ارتباط کیفیت خدمات، رضایت مندی و وفاداری با قصد حضور آتی مشتریان در مراکز آمادگی جسمانی و ایروبیک (مطالعه موردی: شهرستان رشت) - صفحه:125-137

  tick  ارتباط مهارت های فردی و سازمانی مدیریت زمان در بین مدیران تربیت-بدنی استان خوزستان - صفحه:73-83

  tick  اعتباریابی ابزار ارزیابی فرهنگ سازمانی (Ocai) برمبنای مدل چارچوب ارزش های رقابتی (Cvf) در سازمان ها (فدراسیون ها)ی ورزشی ایران - صفحه:85-97

  tick  تاثیر یک دوره برنامه تمرین مهارت های روان شناختی بر مهارت های ذهنی منتخب و عملکرد تکواندوکاران نوجوان زن تیم ملی ایران - صفحه:25-34

  tick  تعیین مهارت برجسته در سرویس کوتاه بک هند بدمینتون: چالشی در نظریه طرحواره اشمیت - صفحه:1-12

  tick  رابطه راهبردهای کنارآمدن و ناهمخوانی عملکرد-هدف (Pgd) با عاطفه مثبت و عاطفه منفی در دانشجویان دونده سرعتی دانشگاه های سراسر کشور - صفحه:35-46

  tick  مقایسه عوامل موثر بر حضور تماشاگران ورزشی لیگ های برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال ایران - صفحه:99-111

  tick  مقایسه وضعیت ایمنی و بهداشتی اماکن سرپوشیده ورزشی اداره کل تربیت بدنی و سازمان آموزش و پرورش استان همدان با استانداردها - صفحه:113-124

  tick  مقایسه وضعیت موجود برنامه‌های فوق‌برنامه ورزشی دانشگاه‌های ایران با ده سال قبل - صفحه:59-71

  tick  ویژگی های تکانش گری ورزشکاران رشته های برخوردی و غیربرخوردی - صفحه:13-23
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved