>
Fa   |   Ar   |   En
   ارتباط کیفیت خدمات، رضایت مندی و وفاداری با قصد حضور آتی مشتریان در مراکز آمادگی جسمانی و ایروبیک (مطالعه موردی: شهرستان رشت)  
   
نویسنده ساعت چیان وحید ,صفری حمیدرضا ,رسولی سیدمهدی ,اسکندری عیسی ,الهی علیرضا
منبع پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي - 1392 - دوره : 3 - شماره : 5 - صفحه:125 -137
چکیده    هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط کیفیت خدمات، رضایت مندی و وفاداری با قصد حضور آتی مشتریان در مراکز آمادگی جسمانی و ایروبیک شهرستان رشت است. پژوهش حاضر کاربردی و از نوع همبستگی است که به شکل میدانی صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مشتریان باشگاه ها و مراکز آمادگی جسمانی و ایروبیک شهرستان رشت که دست کم یک سال سابقه فعالیت ورزشی داشته-اند را تشکیل دادند که با توجه به تعداد جامعه گزارش شده از اداره کل تربیت بدنی شهرستان (150 نفر) و طبق فرمول تعیین نمونه مورگان 108 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش نامه های استاندارد کیفیت خدمات (qss) الکساندریس (1999)، وفاداری مشتریان (als) آلن (1990)، رضایت مشتری (ocs) ویکتور (2002) و تصمیمات رفتاری آتی (bfis) بری (1996) استفاده شد (8). نتایج نشان داد بین متغیر کیفیت خدمات با وفاداری (395/0r=)، رضایت مندی و قصد حضور آتی(486/0r=) رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (05/0p?). بین وفاداری با رضایت-مندی(286/0r=) و قصد حضور آتی (524/0r=) مشتریان نیز رابطه مثبت و معنی داری مشاهده شد (05/0p?). درنهایت رضایت مندی مشتریان با قصد حضور آتی آن‌ها (505/0r=) رابطه مثبت و معنی-داری داشت (05/0p?). نتایج آزمون رگرسیون نشان داد تنها رضایت مندی (745/4t=) و وفاداری (185/3t=) قابلیت پیشگویی قصد حضور را داشتند و متغیر کیفیت خدمات نقش متغیر واسطه یا بینابین را ایفا کرد (05/0p?). با عنایت به یافته‌ها، مسیولان و مدیران باشگاه‌های آمادگی جسمانی و ایروبیک، با ارزیابی مستمر وضعیت موجود و ارایه خدمات ملموس‌تر به مشتریان شرکت کننده، نقش بسیار مهمی درجهت رضایت و وفاداری این افراد برعهده دارند و می توانند حضور مجدد این گروه را تضمین کنند.
کلیدواژه باشگاه ورزشی ,کیفیت خدمات ,رضایت مندی ,وفاداری ,تمایل به حضور ,Sport Club ,Service Quality ,Satisfaction ,Loyalty ,Future Behavioral Intention
آدرس دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه جهرم, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved