>
Fa   |   Ar   |   En
   زبان و ادب فارسی   
سال:1398 - دوره:72 - شماره:240


  tick  احمد محمود: روایتِ تاریخ و داستان در رمان «همسایه ها» - صفحه:47-66

  tick  بازی‌های هنری با نام‌واژه‌ها؛ تاملی در یکی از ویژگی‌های سبکی نظامی - صفحه:241-265

  tick  بررسی پیوند عاطفه و تصویر در غزلیات شمس - صفحه:215-239

  tick  تاثیر و بازتاب نظام طبقاتی و استبدادی در متون تعلیمی منثور فارسی (با تکیه بر اندرزنامه‌های سیاسی قرن پنجم تا هفتم) - صفحه:307-333

  tick  تاویل‏های منشوری عطّار از هبوط آدم - صفحه:169-192

  tick  تحلیل خودگویی‌ها در شاهنامه فردوسی - صفحه:117-137

  tick  تحلیل روابط بیش متنی رمان کاخ اژدها با میراث متنی کهن - صفحه:67-89

  tick  تحلیل ساختارشکنی و تقابلهای دوگانه در رمان «این خیابان سرعتگیر ندارد» - صفحه:139-167

  tick  تحلیل پارادوکس در منطق‌الطیر عطار و روانشناسی یونگ - صفحه:193-213

  tick  تُرکِ سن سن گوی من (بررسی بازتاب زبان و فرهنگ ترکی در دیوان خاقانی شروانی) - صفحه:1-21

  tick  سبک‌شناسی انتقادی شعر شاملو (بررسی لایه‌های بلاغی و کاربرد‌شناختی) - صفحه:335-356

  tick  کاربرد تشبیه و استعارۀ تلمیحی در بیان تجربۀ عرفانی و مقدمات آن (بر اساس منطق الطیر) - صفحه:267-305

  tick  کیخسرو اژدهاکش - صفحه:23-45

  tick  نگرشی به مقوله « لفظ و معنا » در سبک هندی (با تاکید بر اشعار صائب) - صفحه:91-116
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved