>
Fa   |   Ar   |   En
   تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی   
سال:1401 - دوره:12 - شماره:3


  tick  اثر تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر کربوهیدرات‌های محلول، رنگیزه‌های فتوسنتزی و فلورسانس کلروفیل ارقام گندم سیروان و هما در شرایط دیم و آبیاری - صفحه:81-100

  tick  اثر شوری و کادمیم بر محتوای کلروفیل، فعالیت آنتی اکسیدانی و وزن گیاه کوشیا (Kochia Indica) - صفحه:117-132

  tick  اثر مایه‌زنی بذر کینوا (.Chenopodium Quinoa Willd) با کودهای زیستی بر سرعت فتوسنتز، عملکرد و توان رقابتی با علف‌های هرز - صفحه:1-15

  tick  اثر مقادیر مختلف آبیاری و روش‌های کاشت بر کارایی مصرف آب، عملکرد دانه و برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گندم (.Triticum Aestivum L) - صفحه:149-163

  tick  اثرات مواد آللوشیمیایی سیاهدانه بر بازدارندگی رشد علف هرز خاکشیردر مقایسه با گندم نان (Triticum Aestivum) - صفحه:49-66

  tick  ارزیابی شاخص‌های رشدی در سامانه‌های مختلف آبیاری و تیمارهای کنترل علف‌های هرز و همبستگی صفات کمی و کیفی نیشکر (Saccharum Officinarum) - صفحه:133-148

  tick  تاثیر کود ورمی ‌کمپوست بر برخی فاکتورهای فیزیولوژیکی و جذب عناصر معدنی نهال ‌های زیتون رقم زرد (Olea Europaea L. Cv. Zard) در شرایط تنش کم‌آبی - صفحه:67-80

  tick  مطالعه خصوصیات کمی و کیفی و تحمل به تریپس ژنوتیپ‌های پیاز - صفحه:101-115

  tick  مقایسه صفات فیزیولوژیک دو رقم فلفل شیرین سبز و نارنجی تحت تنش شوری - صفحه:33-48

  tick  وراثت‌پذیری عملکرد و اجزای عملکرد وگزینش برای تحمل به خشکیدر لاین‌های دابل‌هاپلویید گندم - صفحه:17-31
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved