>
Fa   |   Ar   |   En
   تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی   
سال:1400 - دوره:11 - شماره:3


  tick  اثر سطوح کود نیتروژن، شیوه‌های کاشت و خاکورزی بر کارایی مصرف نیتروژنو عملکرد دانه کلزا (.Brassica Napus L) به‌عنوان کشت دوم در تناوب پس از برنج - صفحه:69-83

  tick  ارزیابی برخی پاسخ‌های فیزیولوژیک مرتبط با نیتروژن و انتقال مجدد نیتروژن در گندم تحت تاثیر آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن - صفحه:51-67

  tick  ارزیابی روابط بین صفات و هیبریدهای جدید آفتابگردان با استفاده از روش تحلیل بای‌پلات ژنوتیپ- صفت - صفحه:19-33

  tick  ارزیابی ویژگی‌های رشد و عملکرد هیبریدهای دو منظوره ذرت در دو سطح کود آبیاری اوره - صفحه:111-124

  tick  ارزیابی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های باقلا (.Vicia Faba L) با استفاده از روش‌ Gge Biplot - صفحه:85-99

  tick  تاثیر اسید هیومیک بر شاخص‌های رشد و عملکرد آفتابگردان (Helianthus Annuus) در شرایط تنش شوری - صفحه:101-110

  tick  تاثیر کاربرد اسید سالیسیلیک در کاهش اثر تنش سرمای ناشی از کاشت تاخیری در ژنوتیپ‌های کلزا (.Brassica Napus L) - صفحه:139-156

  tick  مقایسه میزان ضایعات پس از برداشت ارقام روز کوتاه پیاز (.Allium Cepa L) در شرایط انبار معمولی - صفحه:1-17

  tick  واکنش عملکرد ارقام کنجد (.Sesamum Indicum L) به کود نیتروژن در شرایط آبیاری کامل و کم‌آبیاری - صفحه:125-137

  tick  واکنش عملکرد غده، کارایی زراعی فسفر و برخی شاخص‌های فیزیولوژیکیرشد سیب زمینی به فسفات و مایکوریزا تحت تنش رطوبت - صفحه:35-49
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved