>
Fa   |   Ar   |   En
   تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی   
سال:1399 - دوره:10 - شماره:3


  tick  اثر شدت نور و محلول‌پاشی برگی کلرید کلسیم و نفتالین استیک‌اسید بر رشد و عملکرد توت‌فرنگی رقم پاروس - صفحه:13-27

  tick  اثر قارچ میکوریز و ورمی‌کمپوست بر رشد و ترکیب عناصر معدنی ارقام توت‌فرنگی - صفحه:127-137

  tick  ارزیابی تحمل به تنش خشکی در برخی از ژنوتیپ‌های گلرنگ (.Carthamus Tinctorius L) - صفحه:1-11

  tick  ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات زراعی و فیزیولوژیک گندم در دو محیط مزرعه‌ای - صفحه:59-72

  tick  امکان‌سنجی کاربرد علف‌کش‌های رایج برنج نشایی در کشت مستقیم مرطوب رقم هاشمی - صفحه:89-109

  tick  بهینه‌سازی کارایی کلتودیم در کنترل دم‌روباهی سبز (Setaria Viridis) - صفحه:47-58

  tick  تاثیر پاکلوبوترازول بر دمای سطح سایه‌انداز و برخی ویژگی‌های کمّی و کیفی دو رقم کلزا (.Brassica Napus L) در رژیم‌های متفاوت آبیاری - صفحه:73-88

  tick  تاثیر پرایمینگ بذر و میکوریز بر بعضی خصوصیات فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط تنش شوری - صفحه:29-45

  tick  مدل‌سازی تاثیر کشت نشایی بر عملکرد و مصرف آب سویا در شرایط گرگان - صفحه:111-125

  tick  پاسخ اجزای عملکرد و عملکرد دانه چهار رقم گندم به کند کننده رشد سایکوسل در شرایط تنش آبی انتهای فصل - صفحه:139-156
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved