>
Fa   |   Ar   |   En
   تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی   
سال:1399 - دوره:10 - شماره:2


  tick  اثر تاریخ کاشت، شوری و رژیم‌های رطوبتی بر صفات آناتومیکی ریشه، عملکرد و سایر صفات زراعی گندم رقم چمران در منطقه خوزستان - صفحه:137-155

  tick  اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی صفات فیزیولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد گیاه کینوا - صفحه:1-17

  tick  ارزیابی تاثیر کاربرد تلفیقی اوره و ورمی‌کمپوست بر ویژگی‌های کمّی و کیفی و بازدهی اقتصادی سیب‌زمینی رقم سانته در بهبهان - صفحه:31-48

  tick  ارزیابی شاخص‌های تحمل به تنش خشکی برای انتخاب ژنوتیپ‌های برتر در سیاه‌دانه(.Nigella Sativa L) - صفحه:67-80

  tick  ارزیابی نظام کشت مخلوط وسمه (.Indigofera Tinctoria L) و چای‌ترش(.Hibiscus Sabdariffa L) بر عملکرد، تنوع زیستی و تغییرات جمعیت علف‌های هرز - صفحه:109-121

  tick  ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای باغ‌های لیموترش در هرمزگان با روش تشخیص چندگانه عناصر غذایی - صفحه:81-92

  tick  بهینه‌سازی کارایی علف‌کش‌های کلتودیم و هالوکسی فوپ آر متیل استر در کنترل سوروف(Echinochloa Crus-Galli L.) با استفاده از مویان سیتوگیت و روغن گیاهی منداب - صفحه:19-29

  tick  تاثیر آبیاری تکمیلی و کودهای بیولوژیک بر عملکرد، انتقال ماده خشک و برخی صفات فیزیولوژیک جو تحت شرایط دیم - صفحه:123-135

  tick  تاثیر متیل جاسمونات بر بیوسنتز اتیلن، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و ماندگاری میوه توت‌فرنگیطی دوره پس از برداشت - صفحه:93-107

  tick  تحلیل محدودیت‌های عملکرد گندم در پارس‌آباد مغان، شمال غرب ایران - صفحه:49-65
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved